Przetarg

Całoroczna i całodobowa obsługa kotłowni centralnej na biomasę na terenie Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie przy ul. Szpitalnej 5

18-01-2023, 14:20

Dane kontaktowe

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Choró Płuc i Rehabilitacji w Łodzi ul. Okólna 181, 91-520 Łódź
Okólna 181,91-520 Łódź
e-mail: zamowienia@centrumpluc.com.pl
http:// centrumpluc.com.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Całoroczna i całodobowa obsługa kotłowni centralnej na biomasę na terenie Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie przy ul. Szpitalnej 5

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Choró Płuc i Rehabilitacji w Łodzi ul. Okólna 181, 91-520 Łódź

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 473211271

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okólna 181

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-520

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@centrumpluc.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: centrumpluc.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Całoroczna i całodobowa obsługa kotłowni centralnej na biomasę na terenie Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie przy ul. Szpitalnej 5

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-faba4ee8-964f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00041831

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014795/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Obsługa kotłowni centralnej na biomasę w obiekcie szpitalnym w Tuszynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/715333

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postęp. prowadzone pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/715333. Komunikacja między Wykonawcami a Zamaw. w szczególności w zakresie:- przesyłania Zamaw. pytań do treści SWZ- przesył. odp. na wezw. Zamaw. do złożenia podmiot. środków dowod.- przesył. odp. na wezw. Zamaw. do złożenia poprawienia uzupełnienia oświad. o którym mowa w art125 ust 1, podmiot. środków dowod., innych dokum. lub oświad. składanych w postęp.- przesył. odp. na wezw. Zamaw. do złożenia wyjaśnień dot. treści oświad. o którym mowa w art125 ust 1 lub złożonych podmiot. środków dowod. lub innych dokum. lub oświad. składanych w postęp.- przesył. odp. na wezw. Zamaw. do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiot. środków dowod.- przesł. odp. na inne wezw. Zamaw. wynikające z ustawy Pzp- przesył. wniosków, inform., oświad. Wykonawcy- przesył. inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i form. „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. (D.U. 2020, poz. 2452) zamieszcza wymagania dot. specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. tj. a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa, niż Internet Explorer, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołuTLS1.3, g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący; b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl Wykonawcy mogą zgłaszać problemy w trybie mailowym lub telefonicznym na numer infolinii, która podana jest w zakładce kontakt pod adresem: https://opennexus.pl/. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4.05.2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi ul. Okólna 181, 91-520 Łódź, fax 42 659 04 12, adres strony internetowej: www.centrumpluc.com.pl; 2)administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektorochronydanych@centrumpluc.com.pl; 3)Pani/Pana dane osob. przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępow. o udzielenie zamów. Publ.; 4)odbiorcami Pani/Pana danych osobow. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępow. w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; 5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępow. o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamów. publ.;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osob. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8)posiada Pani/Pan: a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dot. (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępow. o udzielenie zamów. publ. lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępow. o udzielenie zamów.); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępow. o udzielenie zamów. publ. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamów. publ. lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dot. narusza przepisy RODO; 9)nie przysługuje Pani/Panu: a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/ZP/TP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: całoroczna i całodobowa obsługa kotłowni centralnej na biomasę na terenie Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie przy ul. Szpitalnej 5. 1) Szczegółowy opis systemu dostarczania ciepła oraz szczegółowy zakres prac przy obsłudze kotłowni w obiekcie szpitalnym w Tuszynie został określony w załączniku nr 2 do SWZ, który będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy. 2) Wykonując przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) przejęcia obsługi kotłowni protokołem zdawczo-odbiorczym jednocześnie przejmując całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami jej funkcjonowanie w okresie objętym niniejszą umową;
b) dostarczania na żądanie Zamawiającego pisemnych informacji w zakresie wykonywanych czynności przy obsłudze kotłowni;
c) informowania telefonicznie i na piśmie o zaistniałych awariach i usterkach mających wpływ na funkcjonowanie kotłowni osoby wyznaczonej do kontaktu przez Zamawiającego;
d) nieodpłatnego usuwania awarii i usterek niewymagających nakładów finansowych na materiały oraz sporządzania z tego tytułu opisu i przedkładania go Zamawiającemu;
e) zabezpieczenia odpowiedniej ilości opału oraz miejsca jego składowania wyznaczonego przez Zamawiającego;
f) informowania Zamawiającego, na każde jego żądanie, o stanie zapasów materiałów opałowych do kotłowni;
g) składania w formie pisemnej zapotrzebowania na opał, na cały miesiąc z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;.
h) zatrudnienia osób posiadających wymagane kwalifikacje i uprawnienia do obsługi poszczególnych urządzeń. Przedstawienia Zamawiającemu aktualnych świadectw zawodowych każdego pracownika;
i) zapewnienia pracownikom jednolitych strojów roboczych, które będą pozwalały na jednoznaczną identyfikację osób niebędących pracownikami Wykonawcy;
j) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie i ważenie dostaw z opałem;
k) przestrzegania przepisów BHP, ppoż., ochrony środowiska oraz postanowień instrukcji Zamawiającego dotyczącej obsługi urządzeń ciepłowniczych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał /wykonuje co najmniej dwie usługi dot. całodobowej obsługi, monitorowanej pracownikami wykonawcy przebywającymi w miejscu wykonywania usługi, kotłowni opalanych paliwami odnawialnymi oraz olejem opałowym o łącznej mocy min. 2MW, o wartości min. 200 tys. zł brutto każda.
W przypadku usług nadal wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie wartości usługi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu żąda:
1) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
- wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy – Załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – Załącznik nr 3 do SWZ składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wymagana forma: Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów,
o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony postanawiają, iż na uzasadniony wniosek Wykonawcy, dokonają zmiany wynagrodz. w wypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 436 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publ., tj. zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
b) wysokości minimalnego wynagrodz. za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podst. przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minim. wynagrodz. za pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społ. lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społ. lub ubezpieczenie zdrowotne;
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracow. planów kapitał., o których mowa w ustawie z 04 października 2018 r. o pracow. planach kapitał. (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamów. przez Wykonawcę.
2. Zmiana wysokości wynagrodz. obowiązywać będzie po podpisaniu stosownego Aneksu do umowy, z zastrzeż. zapisów ustępów poniżej.
3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) powyżej wartość netto wynagrodz. Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodz. zostanie wyliczona na podst. nowych przepisów.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 lit. b) powyżej wynagrodz. Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkow. kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodz. osób bezpośrednio wykonujących zamów. do wysokości aktualnie obow. minim. wynagrodz., z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minim. wynagrodz.
5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. c) powyżej wynagrodz. Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkow. kosztu Wykonawcy, jaką będzie on Zubow. dodat. ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotych. kwoty netto wynagrodz. osób bezpośrednio wykonujących zamów. na rzecz Zamaw.
6. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. d) powyżej wynagrodz. Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotych. kwoty netto wynagrodz. osób bezpośrednio wykonujących zamów. na rzecz Zamaw.
7. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. a) powyżej, wprowadzenie zmian aneksem, zgodnie z ust. 4-6 powyżej, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego wskazania zmian i wyliczenia wpływu zmian, o jakich mowa w ust. 1 powyżej, na koszty wykonania zamów., wyznaczając stosowny termin do akceptacji zmian, nie krótszy niż 30 dni od otrzymania uzasadnionej, pisemnej propozycji przez Zamawiającego. Zmiana ta jest możliwa po 12 m-cach od dnia zawarcia umowy i jest możliwa wyłącznie w stosunku do niewykonanej części umowy w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy.
W przypadku, gdyby realizacja umowy po zmianie cen byłaby nadmiernym obciążeniem finans. dla Zamaw., Zamaw. może odmówić podpisania aneksu a strony ustalą warunki rozwiązania umowy (w przypadku braku porozumienia umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia).
8. Zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku:
a) obniżenia ceny lub innych zmian korzystnych dla Zamawiającego;
b) w przypadku zmian przepisów powszechnie obowiąż., mających wpływ na realizację przedmiotu umowy;
c) zaistnienia jednej z okoliczności określonej w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
d) w przypadku, gdy zmiany dotyczą nieistotnych postanowień umowy, tj. zmian, o których wiedza na etapie postęp. o udzielenie zamów. nie miałaby wpływu na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamów. czy też wynik postępowania przetargowego;
e) zmiany terminu obowiąż. umowy, zgodnie z § 13 ust. 1 umowy;
9. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 8 pkt. a), c), d) i e) powyżej dokonywane są w drodze Aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z przyczyn techn. pozostałe zapisy dot. zmian umowy określa § 6 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-27 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/715333

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

WYMAGANE DOKUMENTY NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT
1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SWZ
2. Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – Załącznik nr 3 do SWZ. Formularz ofertowy oraz Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Oświadczenia składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu
oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy. Do oferty wykonawca załącza również:
Umocowanie do reprezentacji wykonawcy:
1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1) jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Wykonawca może wskazać dostęp do tych dokumentów w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w części zawierającej dane Wykonawcy.
3) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1) powyżej, Zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy
obejmującego swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
4) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy.
6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy.
 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.