Przetarg

Kompleksowe utrzymanie czystości oraz opalanie i dozorowanie w obiektach Nadleśnictwa Suchedniów w Suchedniowie ul. Bodzentyńska 16

11-08-2021, 12:57

Dane kontaktowe

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suchedniów
Bodzentyńska 16,26-130 Suchedniów
tel. 41/2543045
fax. 41/2543139
e-mail: suchedniow@radom.lasy.gov.pl
http:// suchedniow.radom.lasy.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe utrzymanie czystości oraz opalanie i dozorowanie w obiektach Nadleśnictwa Suchedniów w Suchedniowie ul. Bodzentyńska 16

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suchedniów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290020118

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bodzentyńska 16

1.5.2.) Miejscowość: Suchedniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-130

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41/2543045

1.5.8.) Numer faksu: 41/2543139

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: suchedniow@radom.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: suchedniow.radom.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe utrzymanie czystości oraz opalanie i dozorowanie w obiektach Nadleśnictwa Suchedniów w Suchedniowie ul. Bodzentyńska 16

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84fa85ac-f696-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00145630

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00070618/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kompleksowe utrzymanie czystości oraz opalanie i dozorowanie w obiektach Nadleśnictwa Suchedniów w Suchedniowie ul. Bodzentyńska 16

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suchedniow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym w szczególności składanie oferty, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się wyłącznie przy użyciu platformy zakupowej adres:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suchedniow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu platformy zakupowej opisane zostały w instrukcjach dla wykonawców „platformazakupowa.pl” Open Nexus dostępnymi pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz w Regulaminie platformazakupowa.pl Open Nexus dostępnym pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin .
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z platformy zakupowej to: przeglądarka internetowa EDGE, Chrome, FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Platforma zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do 150 MB, przy maksymalnej liczbie 10 plików lub spakowanych folderów.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania w systemie.
Czas wyświetlany na platformie zakupowej (www.platformazakupowa.pl) synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Suchedniów. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Wioletę Filipowską, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem inspektorochronydanychiod@gmail.com.
Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niezależnie od postanowień pkt. 19.7., w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe.
Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Więcej informacji na temat RODO w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.9.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości, pielęgnowanie zieleni i utrzymanie porządku w biurze i wokół budynku biurowego oraz opalanie i dozorowanie w obiektach Nadleśnictwa Suchedniów w Suchedniowie ul. Bodzentyńska 16 i 16a.

Zadanie 1: - usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości, pielęgnowanie kwiatów w biurze i wokół budynku biurowego Nadleśnictwa Suchedniów w Suchedniowie ul. Bodzentyńska 16
Przedmiot zamówienia: - usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości, pielęgnowanie kwiatów w biurze i wokół budynku biurowego Nadleśnictwa Suchedniów w Suchedniowie ul. Bodzentyńska 16.

Zadanie 2: - usługa kompleksowego opalania i dozorowania w obiektach Nadleśnictwa Suchedniów oraz pielęgnowanie zieleni i utrzymanie porządku wokół budynku biurowego Nadleśnictwa w Suchedniowie ul. Bodzentyńska 16 i 16a.
Przedmiot zamówienia: usługa kompleksowego opalania i dozorowania w obiektach Nadleśnictwa Suchedniów oraz pielęgnowanie zieleni i utrzymanie porządku wokół budynku biurowego Nadleśnictwa w Suchedniowie ul. Bodzentyńska 16 i 16a.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

98341140-8 - Usługi dozorowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) w kryterium „cena” maksymalną liczbę punktów (60 punktów) otrzyma oferta o najniższej cenie, zgodnie ze wzorem:
( najniższa zaoferowana cena /cena ocenianej oferty ) x 60 pkt
Ocenie w ramach kryterium „cena” podlegać będzie cena brutto podana
w ofercie (załącznik nr 1 do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
b) w kryterium „jakość usługi” Zamawiający przyzna punkty na podstawie deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie (załącznik nr 1 do SWZ). W kryterium tym oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Zamawiający przyzna punkty zgodnie z punktacją określoną poniżej:
oferta, w której Wykonawca zapewni i wyznaczy stałą osobę „koordynatora”, która „raz w tygodniu” będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego sprawdzać jakość wykonywanej usługi, otrzymuje - 40 pkt.
oferta, w której Wykonawca zapewni i wyznaczy stałą osobę „koordynatora”, która „raz na dwa tygodnie” będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego sprawdzać jakość wykonywanej usługi, otrzymuje - 20 pkt.
oferta, w której Wykonawca zapewni i wyznaczy stałą osobę „koordynatora”, która „raz w miesiącu” będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego sprawdzać jakość wykonywanej usługi, otrzymuje - 5 pkt.
w przypadku nie wyznaczenia osoby do osobistego sprawdzania jakości wykonywanej usługi w powyżej wymienionych okresach czasu zostanie przyznane - 0 pkt.
Przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Dla każdej oferty wynik oceny łącznej zostanie obliczony jako suma punktów przyznanych w powyższych kryteriach.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta Wykonawcy, która spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ i uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
- w zakresie wykonanych usług;
warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej:

Dla zadania 1:
co najmniej 1 usługę sprzątania w budynkach użyteczności publicznej związaną ze sprzątaniem pomieszczeń biurowych, łazienek i ciągów komunikacyjnych o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2, o wartości minimum 60 000,00 zł brutto;
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dla zadania 2:
co najmniej 1 usługę związaną z całodobową obsługą i eksploatacją kotłowni, przez minimum 6 miesięcy, o wartości minimum 80 000,00 zł brutto;
- w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
Dla zadania 1:
minimum 2 osoby zatrudnione na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy do sprzątania budynków (w tym jedna osoba w czasie godzin pracy biura N-ctwa ok. 2 godz.) które będą świadczyć usługę sprzątania, wskazane osoby muszą posiadać doświadczenie w sprzątaniu pomieszczeń biurowych min 12 miesięcy.
W wykazie należy wymienić gdzie wskazana osoba nabyła doświadczenie.
Dla zadania 2:
minimum 4 osoby zatrudnione na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, które będą świadczyć usługę dozorowania i opalania budynków, posiadające pełne uprawnienia energetyczne do obsługi kotłów C.O. w tym jedną osobę posiadającą uprawnienia do dozorowania instalacji i urządzeń elektrycznych, każda z osób wskazanych w wykazie musi posiadać doświadczenie w opalaniu budynków min 12 miesięcy.
W wykazie należy wymienić gdzie poszczególne osoby nabyły doświadczenie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług (porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia), wykonanych w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 8 do SWZ).
b) dowody, że wskazane przez Wykonawcę usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SWZ).
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu z postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy)(załącznik nr 5 do SWZ).
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeśli dotyczy).
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dotyczące usług, które wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3 500,00 (słownie złotych: trzy tysiące pięćset).
Kwota wadium została określona łącznie dla zadania nr 1 i zadania nr 2 .
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).
Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BNP Paribas nr rachunku: 67 2030 0045 1110 0000 0027 6610 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Kompleksowe utrzymanie czystości oraz opalanie i dozorowanie w obiektach Nadleśnictwa Suchedniów w Suchedniowie ul. Bodzentyńska 16.”
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP 5 PZP .

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia przy uwzględnieniu poniższych
warunków:
a) żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania,
b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający dopuszcza, by warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej spełniał co najmniej jeden z Wykonawców,
c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane,
d) w przypadku, o którym mowa w lit. c), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 117 ust. 4, dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy,
e) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy,
f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania
poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów,
g) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
c) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wraz z ofertą;
d) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 SWZ) potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wraz z ofertą;
e) oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Ewentualne istotne zmiany postanowień umowy mogą nastąpić jedynie w następujących sytuacjach:
1) zaistnienia, po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne:
- o charakterze niezależnym od Stron umowy,
- którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
- którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności:
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, w tym wewnętrznych aktów prawnych Lasów Państwowych;
3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
4) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy,
– w takich sytuacjach Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.
5) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT
- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia
o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,
- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia
o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę.
2. Wszelkie zmiany do umowy mogą być wprowadzone za obopólną zgodą Stron
w formie pisemnej pod rygorem nieważności w trybie aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 12.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej adres: platformazakupowa.pl/pn/lasy_suchedniow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. W przypadku braku powyższych informacji Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie realizował zamówienie osobiście, bez udziału podwykonawców.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust 1 PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Obowiązek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie odnosi się do Koordynatora.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone w załączniku nr 7 do SWZ – istotne postanowienia umowy.
2021-08-11 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi