Przetarg

Usługi dozoru mienia w Zakładzie Drzewnym Klenica, 66 - 130 Bojadła; ul. Bolesława Chrobrego 76.

11-08-2021, 10:21

Dane kontaktowe

LASY PAŃSTWOWE OŚRODEK TRANSPORTU LEŚNEGO
ul. Poznańska 10,66-200 Świebodzin
tel. +48 683823434
fax. +48 683823435
e-mail: otl.swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl
http:// www.otl.swiebodzin.lasy.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi dozoru mienia w Zakładzie Drzewnym Klenica,
66 - 130 Bojadła; ul. Bolesława Chrobrego 76.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: LASY PAŃSTWOWE OŚRODEK TRANSPORTU LEŚNEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970040250

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznańska 10

1.5.2.) Miejscowość: Świebodzin

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 683823434

1.5.8.) Numer faksu: +48 683823435

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: otl.swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.otl.swiebodzin.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

usługi transportowe, usługi lesne, usługi tartaczne, budowa i remont dróg leśnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi dozoru mienia w Zakładzie Drzewnym Klenica,
66 - 130 Bojadła; ul. Bolesława Chrobrego 76.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba45c6e5-fa73-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00145117

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00072703/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługi dozoru mienia w Zakładzie Drzewnym Klenica, 66 - 130 Bojadła; ul. Bolesława Chrobrego 76.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
9.1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
W zakresie merytorycznym
p. Justyna Pająk
e- mail: justyna.pajak@zielonagora.lasy.gov.pl
w zakresie formalnym
p. Janusz Janecki
e- mail: janusz.janecki@zielonagora.lasy.gov.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00, z wyłączeniem dni wolnych od
pracy.
9.2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że
złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.
9.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na
miniPortalu..
b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem
postaci elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań
dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247)
i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z
miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
c) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny
zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie
wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego
pliku archiwum (ZIP).
d) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub
wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do zmiany, wycofania oferty
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na
19 | S t r o n a
miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu.
e) Do oferty należy załączyć wymagane przez Zamawiającego dokumenty
stanowiące treść oferty wskazane w pkt 12.4 SWZ.
f) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie
dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
9.10. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy
składania i wycofania ofert):
a) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub za pośrednictwem ePUAP, z zastrzeżeniem, że
złożenie oferty następuje wyłącznie za pośrednictwem ePUAP. We
wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem postępowania wskazanym w SWZ.
b) Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za
pomocą poczty elektronicznej, email :
otl.swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl .
c) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie
dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w lit b) adres email.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 20.1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja
2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych
osobowych jest:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego
ul. Poznańska 10 66-200 Świebodzin
Tel.: 68 382 34 34; Faks: 68 382 34 35
e-mail: otl.swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p.
Sebastiana Strzecha z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod
adresem biuro@comp-net.pl lub telefonicznie pod numerem +48 63 240 65 32.
20.2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed
ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale
VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
20.4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być
dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do
przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności
20.5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się
przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania
postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
20.6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja
postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP.
20.7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
20.8. Niezależnie od postanowień pkt 20.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu
okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
20.9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi
doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,
20.10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.
20.11. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego
postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy
czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15
ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku
Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na
celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO,
przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
.......

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZTA.270.1.13.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.5. Przedmiotem zamówienia są:
Usługi dozoru mienia w Zakładzie Drzewnym Klenica,
66 - 130 Bojadła; ul. Bolesława Chrobrego 76.
3.6. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części („Zadania”):
3.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Usługi dozoru mienia - Zakład Drzewny Klenica, 66 - 130 Bojadła ul. Bolesława
Chrobrego 76.
Wspólny Słownik Zamówień: 85312310-5 - Usługi dozoru, 98341120-2 - Usługi
portierskie, 79710000-4 - Usługi ochroniarskie, 50721000 - Obsługa instalacji
grzewczych
Opis: Przedmiotem zamówienia jest usługa dozoru mienia, która będzie świadczona na
obiekcie Zakładu Drzewnego z siedzibą: ul. Bolesława Chrobrego 76 w Klenicy,
66 - 130 Bojadła.
Zapotrzebowanie:
Obsada dwuosobowa przez 7 dni w tygodniu.
Planowa liczba godzin ochrony na obiekcie to ok. 17 472 (łącznie 2 osoby w czasie
trwania umowy).
Dozorcy pełniący służbę we wszystkie dni muszą posiadać uprawnienia do obsługi
kotłów wodnych do 100oC wraz z urządzeniami pomocniczymi na paliwa stałe
(świadectwo kwalifikacyjne "E"):
a) 24 godziny na dobę dozorca musi palić w kotłowni zakładowej - w budynku
kotłowni,
b) w okresie sezonu grzewczego od 1 listopada do 15 kwietnia przez 24 godziny na
dobę dozorca musi palić w kotłowni umiejscowionej w budynku administracyjnym.
Zakres prac:
I. Palenie w piecu umiejscowionym w kotłowni zakładowej w ZD Klenica:
1) Zapewnienie prawidłowej eksploatacji powierzonych urządzeń
2) Utrzymanie prawidłowych parametrów technicznych (temperatura, ciśnienie ITP.)
Temperatura utrzymana zgodnie z raportem palenia, zadana temperatura
potwierdzona przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego, (zgodnie z
poleceniem osób funkcyjnych Zamawiającego (kierownik, zastępca kierownika,
mistrz zmiany).
3) Utrzymanie czystości w pomieszczeniu kotłowni,
4) Czyszczenie pieca (usuwanie szlaki) na każdej zmianie,
5) Niewłaściwą jakość palia (trociny, zrzyny itp.) z dużą zawartością ziemi zgłaszać
osobom upoważnionym,
6) Zgłaszanie wszelkich usterek właściwym służbom Zamawiającego,( zgodnie z
poleceniem osób funkcyjnych Zamawiającego (kierownik, Zastępca kierownika,
mistrz zmiany).
7) Czyszczenie płomieniówek wg potrzeb. W przypadku konieczności wykonania
ww. czynności należy powiadomić bezpośredniego przełożonego wykonawcy.
Czyszczenie wykonują dwie osoby.
II. Sprzątanie:
1) Sprzątanie pod legarami podawczymi zewnętrznymi Traka FTAA i węzła linii
przetarcia Artigilo, tylko i wyłącznie podczas przerw w pracy tj. przerwy
śniadaniowe, przerwy technologiczne w pracy maszyn,
2) Sprzątanie komór suszarni po ich rozładunku polegające na złożeniu legarów pod
ściany i zmiecenie kory i innych pozostałości na polecenie osób upoważnionych,
3) Sprzątanie magazynów zewnętrznych zadaszonych w przypadku częściowego lub
całkowitego opróżnienia lub polecenia osób upoważnionych,
4) Sprzątanie magazynów otwartych (plac), zgodnie z poleceniem osób funkcyjnych
Zamawiającego (kierownik, Zastępca kierownika, mistrz zmiany).
Uwaga!!
Wykonawca musi zamontować na terenie obiektów system elektronicznej kontroli
obchodów dozorców (wartowników) oraz system elektronicznej ewidencji wjazdów,
wyjazdów pojazdów oraz wejść i wyjść osób poruszających się na terenie obiektu.
Wykonawca dostarczy na każde żądanie Zamawiającego raporty w ww. zakresie w
formie elektronicznej (np.: PDF, doc, docx, rtf, xps, odt. lub w innym z wymienionym z
formatów określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).
Zapewnienie oprogramowania oraz sprzętu (zestaw komputerowy, czytniki itp.), łącza
internetowego niezbędnego do prowadzenia elektronicznej rejestracji, jest obowiązkiem
Wykonawcy.
Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia maksymalnie o 20% ilości godzin usług
ochrony mienia będących przedmiotem zamówienia i umowy. Rozliczenie usług nastąpi
na podstawie cen jednostkowych zawartych w formularzu ofertowym przedłożonym
przez Wykonawcę. Korekta zakresu usług wiąże się ze zmianą wynagrodzenia na
niezmienionych warunkach

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312310-5 - Usługi dozoru

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

79710000-4 - Usługi ochroniarskie

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

98341120-2 - Usługi portierskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena – 60 %
2) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych przy realizacji zamówienia – 30 %
3) Termin płatności – 10 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych przy realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w
odniesieniu do występowania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej
Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał aktualną koncesję na
wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i
mienia
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w
odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
9 | S t r o n a
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat
od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie
liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy)
minimum trzech usług ochrony mienia na łączną wartość brutto
co najmniej: 350 000,00 zł brutto w tym co najmniej jednej
usługi realizowanej w ramach jednej umowy polegającej na
świadczeniu usług ochrony mienia i obsługi instalacji
grzewczych.
b) Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w
odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie
potencjału technicznego.
c) Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w
odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie
osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie
od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór
oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o
przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi
załącznik nr 9 do SWZ),
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji,
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem
podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych
podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego
oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie
art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo
innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu usług, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym
upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu
(rodzaju wykonanych usług), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i
zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane (wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 6 do
SWZ),
3-letni okres należy liczyć wstecz od dnia, w którym upływa termin
składania ofert
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług,
wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w
których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których
wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
b) dowodów określających, że wskazane przez Wykonawcę usługi na
potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności
technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane
lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
3-miesięczny okres należy liczyć wstecz od dnia, w którym upływa termin
składania ofert

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

j) aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w
zakresie usług ochrony osób i mienia,
oświadczenie w zakresie kryterium zatrudnienia osób skierowanych do
realizacji zamówienia iż posiadają one orzeczenie o niepełnosprawności
zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 573).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

10.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków,
o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
10.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w banku PKO Bank Polski nr rachunku:
45 1020 5402 0000 0802 0115 2867 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie
oferty w postępowaniu na:
„Usługi dozoru mienia - Zakład Drzewny Klenica, 66 - 130 Bojadła;
ul. Bolesława Chrobrego 76.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie
zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w
pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
10.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na
pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania
ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium
w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
10.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt
10.2. ppkt 2) -4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w
postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę
przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium
lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie
odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw, z art.
266 PZP.
10.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona
gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i
nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
10.7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.
10.8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
wadium w formie niepieniężnej w postaci dokumentu gwarancji/poręczenia
powinno być wystawione na wszystkich Wykonawców.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8.10. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba
podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji.
Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty
– treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenie
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej ( tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 8.3. obowiązany będzie złożyć każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. lit. a wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie składają wspólnie, natomiast dokumenty, o
których mowa w pkt 8.2. lit. b składa ten z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie
warunku udziału w postępowaniu, do którego wykazania służy dany
dokument;
6) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą
spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do
zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w
imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
8) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać
wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z
osobna.
8.11. W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej
postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do
odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym
mowa w pkt 8.3. należy załączyć (1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków
lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, oraz (2) zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego.....
złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

17.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera
wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
17.2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający
przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z
uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-19 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-08-11 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi