Przetarg

Usługa konserwacyjno – serwisowa węzłów cieplnych na terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu ZKZL Sp. z o.o. w podziale na 3 części.

13-07-2021, 11:31

Dane kontaktowe

ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Jana Matejki 57,60-770 Poznań
e-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
http:// www.zkzl.poznan.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa konserwacyjno – serwisowa węzłów cieplnych na terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu ZKZL Sp. z o.o. w podziale na 3 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302538131

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Matejki 57

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-770

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa konserwacyjno – serwisowa węzłów cieplnych na terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu ZKZL Sp. z o.o. w podziale na 3 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-804080cd-e303-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00112337

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego.
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest
bezpłatne. Dokonując rejestracji wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu
składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca,
będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system
powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 6. Zgodnie z § 11 ust. 2 r.d.e. Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu
przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych. Wymagania
techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:
pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektronicznych musi być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
8. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za
przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
9. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii Platformy, Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl - z tym zastrzeżeniem, iż oferta, w tym oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 lit. a) i b) mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Matejki 57, 60-770 Poznań (dalej ZKZL), wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda
wPoznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000483352, posiadającym: NIP:2090002942, Regon: 302538131. W toku postępowania (do momentu podpisania umowy) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD ZKZL, 60-770 Poznań, ul. Matejki
57;email:iod@zkzl.poznan.pl.
2) Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek administracji publicznej na podstawie przepisów Zarządzenia nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego (M.P.z 2017 r., poz. 832). Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej ZKZL, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby ZKZL mogło prawidłowo wypełniać nałożone na nie obowiązki.
3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy ZKZL. 4) PosiadaPani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
5) Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.
6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
7) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9) ZKZL dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
10) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
• przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
• przez cały czas trwania umowy,
• w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.201.33.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa konserwacyjno – serwisowa węzłów cieplnych na terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu ZKZL Sp. z o.o. administrowanych przez Punkt Obsługi Klienta Nr 1 (POK1), łącznie 18 szt. węzłów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50531100-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-10-01 do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Nazwa kryterium-Waga kryterium
Cena oferty brutto za wykonanie usługi konserwacyjno–serwisowej-80
Cena za roboczogodzinę brutto–serwis awaryjny podstawowy-5
Cena za roboczogodzinę brutto–serwis awaryjny–pogotowie ciepłownicze-5
Cena za roboczogodzinę brutto–usługi dodatkowe-5
Czas reakcji na zgłoszenia o zakłóceniach w dostawie ciepła-5

2. Sposób przyznawania punktów:

Kryterium I-Cena brutto oferty:
D-cena brutto oferty=maksymalnie 80 punktów
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
𝐷=(𝐷𝑚𝑖𝑛/𝐷𝑏𝑎𝑑)∗80, gdzie:
D-ilość punktów oferty badanej,
Dmin-najniższa cena spośród ofert badanych niepodlegających odrzuceniu (brutto),
Dbad-cena oferty badanej (brutto).
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena brutto oferty” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Kryterium II-Cena za roboczogodzinę brutto (serwis awaryjny podstawowy):
A–cena brutto za roboczogodzinę=maksymalnie 5 punktów
Cena za roboczogodzinę brutto będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
𝐴=(𝐴𝑚𝑖𝑛/𝐴𝑏𝑎𝑑)∗5
gdzie:
A–ilość punktów oferty badanej
Amin–najniższa cena za roboczogodzinę brutto spośród ofert badanych niepodlegających odrzuceniu
Abad–cena za roboczogodzinę brutto oferty badanej.
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena za roboczogodzinę brutto (serwis awaryjny podstawowy)” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Kryterium III-Cena za roboczogodzinę brutto (serwis awaryjny–pogotowie ciepłownicze):
B–cena brutto za roboczogodzinę=maksymalnie 5 punktów
Cena za roboczogodzinę brutto będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
𝐵=(𝐵𝑚𝑖𝑛/𝐵𝑏𝑎𝑑) ∗ 5
gdzie:
B–ilość punktów oferty badanej,
Bmin–najniższa cena za roboczogodzinę brutto spośród ofert badanych niepodlegających odrzuceniu,
Bbad–cena za roboczogodzinę brutto oferty badanej.
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena za roboczogodzinę brutto (serwis awaryjny–pogotowie ciepłownicze)” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Kryterium IV-Cena za roboczogodzinę brutto (usługi dodatkowe):
C–cena brutto za roboczogodzinę=maksymalnie 5 punktów.
Cena za roboczogodzinę brutto będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
𝐶=(𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑏𝑎𝑑)∗5
gdzie:
C–ilość punktów oferty badanej,
Cmin–najniższa cena za roboczogodzinę brutto spośród ofert badanych niepodlegających odrzuceniu,
Cbad–cena za roboczogodzinę brutto oferty badanej.
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena za roboczogodzinę brutto (usługi dodatkowe)” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Kryterium V–Czas reakcji na zgłoszenia o zakłóceniach w dostawie ciepła
Zamawiający przyznaje punkty w następujący sposób:
- czas reakcji od 0 do 2 godzin–5 pkt
- czas reakcji powyżej 2 do 4 godzin–0 pkt
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym kryterium deklarowanego „czasu reakcji na zgłoszenia o zakłóceniach w dostawie ciepła”, Zamawiający przyjmie do oceny ofert maksymalny czas reakcji na zgłoszenia o zakłóceniach w dostawie ciepła tj. powyżej 2 do 4 godzin.

3. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w
postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za roboczogodzinę brutto (serwis awaryjny podstawowy)

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za roboczogodzinę brutto (serwis awaryjny – pogotowie ciepłownicze)

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za roboczogodzinę brutto (usługi dodatkowe)

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenia o zakłóceniach w dostawie ciepła

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa konserwacyjno – serwisowa węzłów cieplnych na terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu ZKZL Sp. z o.o, administrowanych przez Punkt Obsługi Klienta Nr 2 (POK2), Punkt Obsługi Klienta Nr 4 (POK4), Punkt Obsługi Klienta Nr 5 (POK5), łącznie 23 szt. węzły.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50531100-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-10-01 do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Nazwa kryterium-Waga kryterium
Cena oferty brutto za wykonanie usługi konserwacyjno–serwisowej-80
Cena za roboczogodzinę brutto–serwis awaryjny podstawowy-5
Cena za roboczogodzinę brutto–serwis awaryjny–pogotowie ciepłownicze-5
Cena za roboczogodzinę brutto–usługi dodatkowe-5
Czas reakcji na zgłoszenia o zakłóceniach w dostawie ciepła-5

2. Sposób przyznawania punktów:

Kryterium I-Cena brutto oferty:
D-cena brutto oferty=maksymalnie 80 punktów
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
𝐷=(𝐷𝑚𝑖𝑛/𝐷𝑏𝑎𝑑)∗80, gdzie:
D-ilość punktów oferty badanej,
Dmin-najniższa cena spośród ofert badanych niepodlegających odrzuceniu (brutto),
Dbad-cena oferty badanej (brutto).
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena brutto oferty” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Kryterium II-Cena za roboczogodzinę brutto (serwis awaryjny podstawowy):
A–cena brutto za roboczogodzinę=maksymalnie 5 punktów
Cena za roboczogodzinę brutto będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
𝐴=(𝐴𝑚𝑖𝑛/𝐴𝑏𝑎𝑑)∗5
gdzie:
A–ilość punktów oferty badanej
Amin–najniższa cena za roboczogodzinę brutto spośród ofert badanych niepodlegających odrzuceniu
Abad–cena za roboczogodzinę brutto oferty badanej.
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena za roboczogodzinę brutto (serwis awaryjny podstawowy)” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Kryterium III-Cena za roboczogodzinę brutto (serwis awaryjny–pogotowie ciepłownicze):
B–cena brutto za roboczogodzinę=maksymalnie 5 punktów
Cena za roboczogodzinę brutto będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
𝐵=(𝐵𝑚𝑖𝑛/𝐵𝑏𝑎𝑑) ∗ 5
gdzie:
B–ilość punktów oferty badanej,
Bmin–najniższa cena za roboczogodzinę brutto spośród ofert badanych niepodlegających odrzuceniu,
Bbad–cena za roboczogodzinę brutto oferty badanej.
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena za roboczogodzinę brutto (serwis awaryjny–pogotowie ciepłownicze)” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Kryterium IV-Cena za roboczogodzinę brutto (usługi dodatkowe):
C–cena brutto za roboczogodzinę=maksymalnie 5 punktów.
Cena za roboczogodzinę brutto będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
𝐶=(𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑏𝑎𝑑)∗5
gdzie:
C–ilość punktów oferty badanej,
Cmin–najniższa cena za roboczogodzinę brutto spośród ofert badanych niepodlegających odrzuceniu,
Cbad–cena za roboczogodzinę brutto oferty badanej.
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena za roboczogodzinę brutto (usługi dodatkowe)” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Kryterium V–Czas reakcji na zgłoszenia o zakłóceniach w dostawie ciepła
Zamawiający przyznaje punkty w następujący sposób:
- czas reakcji od 0 do 2 godzin–5 pkt
- czas reakcji powyżej 2 do 4 godzin–0 pkt
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym kryterium deklarowanego „czasu reakcji na zgłoszenia o zakłóceniach w dostawie ciepła”, Zamawiający przyjmie do oceny ofert maksymalny czas reakcji na zgłoszenia o zakłóceniach w dostawie ciepła tj. powyżej 2 do 4 godzin.

3. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w
postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za roboczogodzinę brutto (serwis awaryjny podstawowy)

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za roboczogodzinę brutto (serwis awaryjny – pogotowie ciepłownicze)

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za roboczogodzinę brutto (usługi dodatkowe)

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenia o zakłóceniach w dostawie ciepła

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa konserwacyjno – serwisowa węzłów cieplnych na terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu ZKZL Sp. z o.o, administrowanych przez Punkt Obsługi Klienta Nr 3 (POK3), łącznie 20 szt. węzłów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50531100-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-10-01 do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Nazwa kryterium-Waga kryterium
Cena oferty brutto za wykonanie usługi konserwacyjno–serwisowej-80
Cena za roboczogodzinę brutto–serwis awaryjny podstawowy-5
Cena za roboczogodzinę brutto–serwis awaryjny–pogotowie ciepłownicze-5
Cena za roboczogodzinę brutto–usługi dodatkowe-5
Czas reakcji na zgłoszenia o zakłóceniach w dostawie ciepła-5

2. Sposób przyznawania punktów:

Kryterium I-Cena brutto oferty:
D-cena brutto oferty=maksymalnie 80 punktów
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
𝐷=(𝐷𝑚𝑖𝑛/𝐷𝑏𝑎𝑑)∗80, gdzie:
D-ilość punktów oferty badanej,
Dmin-najniższa cena spośród ofert badanych niepodlegających odrzuceniu (brutto),
Dbad-cena oferty badanej (brutto).
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena brutto oferty” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Kryterium II-Cena za roboczogodzinę brutto (serwis awaryjny podstawowy):
A–cena brutto za roboczogodzinę=maksymalnie 5 punktów
Cena za roboczogodzinę brutto będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
𝐴=(𝐴𝑚𝑖𝑛/𝐴𝑏𝑎𝑑)∗5
gdzie:
A–ilość punktów oferty badanej
Amin–najniższa cena za roboczogodzinę brutto spośród ofert badanych niepodlegających odrzuceniu
Abad–cena za roboczogodzinę brutto oferty badanej.
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena za roboczogodzinę brutto (serwis awaryjny podstawowy)” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Kryterium III-Cena za roboczogodzinę brutto (serwis awaryjny–pogotowie ciepłownicze):
B–cena brutto za roboczogodzinę=maksymalnie 5 punktów
Cena za roboczogodzinę brutto będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
𝐵=(𝐵𝑚𝑖𝑛/𝐵𝑏𝑎𝑑) ∗ 5
gdzie:
B–ilość punktów oferty badanej,
Bmin–najniższa cena za roboczogodzinę brutto spośród ofert badanych niepodlegających odrzuceniu,
Bbad–cena za roboczogodzinę brutto oferty badanej.
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena za roboczogodzinę brutto (serwis awaryjny–pogotowie ciepłownicze)” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Kryterium IV-Cena za roboczogodzinę brutto (usługi dodatkowe):
C–cena brutto za roboczogodzinę=maksymalnie 5 punktów.
Cena za roboczogodzinę brutto będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
𝐶=(𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑏𝑎𝑑)∗5
gdzie:
C–ilość punktów oferty badanej,
Cmin–najniższa cena za roboczogodzinę brutto spośród ofert badanych niepodlegających odrzuceniu,
Cbad–cena za roboczogodzinę brutto oferty badanej.
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena za roboczogodzinę brutto (usługi dodatkowe)” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Kryterium V–Czas reakcji na zgłoszenia o zakłóceniach w dostawie ciepła
Zamawiający przyznaje punkty w następujący sposób:
- czas reakcji od 0 do 2 godzin–5 pkt
- czas reakcji powyżej 2 do 4 godzin–0 pkt
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym kryterium deklarowanego „czasu reakcji na zgłoszenia o zakłóceniach w dostawie ciepła”, Zamawiający przyjmie do oceny ofert maksymalny czas reakcji na zgłoszenia o zakłóceniach w dostawie ciepła tj. powyżej 2 do 4 godzin.

3. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w
postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za roboczogodzinę brutto (serwis awaryjny podstawowy)

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za roboczogodzinę brutto (serwis awaryjny – pogotowie ciepłownicze)

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za roboczogodzinę brutto (usługi dodatkowe)

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenia o zakłóceniach w dostawie ciepła

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu (na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ) oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą biegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, bądź wykonuje obsługę co najmniej:
Liczba części na które składana jest oferta - Warunek zdolności technicznej
1 część - 15 węzłów cieplnych i łącznej wartości jednej usługi o minimalnej wartości 40 000,00 zł brutto rocznie,
2 części - 30 węzłów cieplnych i łącznej wartości jednej usługi o minimalnej wartości 80 000,00 zł brutto rocznie,
3 części - 45 węzłów cieplnych i łącznej wartości jednej usługi o minimalnej wartości 120 000,00 zł brutto rocznie,
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował w czasie trwania umowy
osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje i uprawnienia zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), tj.:
− co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne serii D
Grupa 2 pkt 1, 2, 10 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci cieplnych na stanowisku dozoru dla urządzeń, instalacji i sieci
− co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne serii E
Grupa 2 pkt 1, 2, 10 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci cieplnych na stanowisku eksploatacji dla urządzeń, instalacji
i sieci,
− co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne serii E 7
Grupa 1 pkt 2, 10 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci,
− co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne serii D
Grupa 1 pkt 2, 10 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci, niezależnie na ile części zamówienia Wykonawca składa ofertę.
3. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) wymaga, aby warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt. 4) lit. a) SWZ spełniony był w całości przez co najmniej jednego wykonawcę,
2) dopuszcza łączne spełnienie przez wykonawców warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4) lit. b) SWZ.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których
realizacji te uprawnienia są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 10
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej:
− zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2.1 ppkt
1) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona
ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 118 PZP, przedstawia na wezwanie Zamawiającego dokumenty wymienione w Rozdziale VIII pkt 2.1. SWZ dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia
z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
2) oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu osobami w czasie trwania umowy -
wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ – załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ;
2) zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr 4 do SWZ) oraz oświadczenia
podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ – załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ (jeżeli
dotyczy);
3) oryginał dowodu wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie
poręczeń lub gwarancji);
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty lub odpowiednie
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
5) dokument stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 16 zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy);
6) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie, z którego wynika, które roboty/usługi wykonają poszczególni
wykonawcy (w zakresie, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 4 i 5 SWZ) – załącznik
nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do zabezpieczenia oferty wadium w wysokości:
- dla części I: 900,00 zł (słownie: dziewięćset zł 00/100),
- dla części II: 900,00 zł (słownie: dziewięćset zł 00/100),
- dla części III: 900,00 zł (słownie: dziewięćset zł 00/100),
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy pełnomocnika Zamawiającego: ING Bank Śląski 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511. W tytule przelewu prosimy dodatkowo powołać się na nr przedmiotowego postępowania, a także wskazać nr części, na które jest wadium wnoszone, np: „Wadium dot. ZP.201.33.2021”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego (wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert).
W przypadku wpłacania wadium w formie pieniężnej, prosimy o podanie w ofercie numeru konta, na które ma zostać zwrócone wadium po rozstrzygnięciu przetargu!
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać co najmniej następujące elementy:
− nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w
gwarancji lub poręczeniu powinien być: Zarząd Komunalnych Zasobów
Lokalowych Sp. z o.o. ul. Matejki 57, 60-770 Poznań,
− określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona warancją/poręczeniem,
− kwotę gwarancji/poręczenia,
− termin ważności gwarancji/poręczenia,
− bezwarunkowe, nieodwołalne, zobowiązanie gwaranta do zapłacenia pełnej kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy PZP.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ składa z ofertą każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu,
b) w przypadku, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 4 i 5 SWZ wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy
złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ.
c) Wykonawcy zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
− w ppkt. 2.2. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy
wykazuje/-ą spełnienie warunku udziału w postępowaniu,
− w ppkt. 2.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej Umowy:
1) gdy zachodzą okoliczności określone w art. 455 ust. 1 i 2 PZP,
2) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w przypadku zbycia nieruchomości lub jej części, powstania wspólnoty mieszkaniowej w nieruchomości, zwrotu nieruchomości na podstawie orzeczeń sądów i organów administracji, wyłączenia z eksploatacji, przekazania nieruchomości innym jednostkom Miasta Poznania, a także w przypadku zmiany sposobu ogrzewania w danej nieruchomości – w tym wypadku Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przyczynie zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy, a Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Łączna wartość zmian w tych przypadkach nie przekroczy 50% maksymalnego wynagrodzenia określonego §10 ust. 1 Umowy,
3) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron.
Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:
1) wystąpienia siły wyższej niezależnej od Wykonawcy, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie. Wówczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania powyższych okoliczności,
2) niewykorzystania kwoty wskazanej w § 10 ust. 1 Umowy – w takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy zostanie przedłużony do czasu wykorzystania całkowitej wartości brutto przedmiotu Umowy nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-22 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty” dostępnego na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-22 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Termin wykonania zamówienia dla części I, II, III: od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.
2) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty (z podatkiem VAT).
2021-07-13 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi