Przetarg

Obsługa i bieżące naprawy instalacji c.o. w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa.

07-07-2021, 12:25

Dane kontaktowe

Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1,40-166 Katowice
e-mail: zgrzyska@gig.eu
http:// www.gig.eu

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa i bieżące naprawy instalacji c.o. w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Główny Instytut Górnictwa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000023461

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Gwarków 1

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-166

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgrzyska@gig.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gig.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Instytut badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa i bieżące naprawy instalacji c.o. w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4303f7a0-d995-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00106952

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps.pl/wps/porta zgrzyska@gig.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt''°. Ofertę, a także oświadczenie, o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
a) drogą elektroniczną: zgrzyska@gig.eu
b) przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
c) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
6. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie mini Portalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
8. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz dokomunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia.
10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zgrzyska@gig.eu
11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email zgrzyska@gig.eu Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. „w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie”. (Dz. U. 2020 poz. 2452)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE LI 19 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych {skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)',
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)',
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FT-2021/06/02

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest wykonanie:
Obsługi i bieżących naprawy instalacji c.o. w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa.
I) Wykaz urządzeń na terenie Instytutu w Katowicach
W zakres prac wchodzi obsługa 6 stacji wymiennikowych.
• Stacja nr 1 o mocy 0,729 MW
• Stacja nr 2 i 2bis o mocy łącznej 1,385 MW
• Stacja nr 3 i 3 bis o mocy łącznej 1,089 MW
• Stacja nr 4 o mocy 0,286 MW
• Stacja nr 5 o mocy 0,257 MW
• Stacja nr 6 o mocy 1,5 MW
W okresie grzewczym (od 1 października do 15 maja) wymagana jest obsługa całodobowa na I zmianie – minimum 2 osoby w tym co najmniej jedna z uprawnieniami typu G2-E, na II i III zmianie minimum po 1 osobie z uprawnieniami typu G2-E.

II) Wykaz urządzeń na terenie Instytutu w Mikołowie.
a) Kotłownia gazowa zakładowa w skład której wchodzą
• 2 kotły VIESSMANN Paromat Triplex RN z palnikami Weishaupt 1400 kW wraz z automatyką kotłową, sieciową i pogodową (sterowane trzy obiegi grzewcze),
• stacja zmiękczania wody,
• urządzenie do stabilizacji ciśnienia i odpowietrzania sieci centralnego ogrzewania KD Barbara – FLAMCOMAT ,
• układ pomiarowy gazu.
b) Kotłownia gazowa w budynku laboratorium materiałów wybuchowych to:
• kocioł BUDERUS Logano wraz z automatyką kotłową i sieciową oraz automatyką pogodową sterującą trzema obiegami grzewczymi i stacją zmiękczania wody,
• Lokalna sieć centralnego ogrzewania wraz z instalacjami w budynkach (trzy obiekty),
c) Zakładowa siec gazowa od punktu pomiarowego wraz z instalacjami w budynkach.
W zakresie obowiązków jest reakcja w ramach „pogotowia awaryjnego”. Nie jest wymagana obsługa całodobowa na terenie Instytutu w Mikołowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja udzielona na prace przy usuwaniu awarii oraz na drobne naprawy

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 300 000 zł.
2. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na obsłudze i prowadzeniu przeglądów kotłów gazowych oraz prac konserwacyjnych instalacji c.o. wyposażonej w automatykę pogodową o wartości co najmniej 200 000 zł brutto w skali 1 roku każda.
3. Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykaże, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem osobami spełniającymi następujące wymogi:
1) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia dozorowe typu G1-D (elektryczne) dla:
a) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1,0 kV,
b) aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń do w/w urządzeń i instalacji,
c) wykonywania prac kontrolno – pomiarowych.
2) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia eksploatacyjne typu G1 – E (elektryczne) dla:
a) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1,0 kV,
b) aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń do w/w urządzeń i instalacji,
c) wykonywania prac kontrolno – pomiarowych.
3) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia dozorowe typu G2-D (cieplne) dla :
a) sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW,
b) przemysłowych urządzeń odbiorczych pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50kW – wymienniki ciepła,
c) urządzeń klimatyzacji i chłodniczych o mocy bez ograniczeń,
d) pomp i wentylatorów o mocy powyżej 50 kW,
e) kotłów wodnych o temperaturze do 200 stopni C i mocy do 1MW na paliwo gazowe, płynne wraz z urządzeniami pomocniczymi.
4) co najmniej trzy osoby posiadające aktualne uprawnienia eksploatacyjne typu G2-E (cieplne) dla:
a) sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW,
b) przemysłowych urządzeń odbiorczych pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50kW – wymienniki ciepła,
c) urządzeń klimatyzacji i chłodniczych o mocy bez ograniczeń,
d) pomp i wentylatorów o mocy powyżej 50 kW,
e) kotłów wodnych o temperaturze do 200 stopni C i mocy do 1MW na paliwo gazowe, płynne wraz z urządzeniami pomocniczymi.
5) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia dozorowe typu G3-D (gazowe) dla:
a) urządzeń, instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
b) aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do w/w urządzeń i instalacji,
6) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia eksploatacyjne typu G3-E (gazowe) dla:
a) urządzeń, instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
b) aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do w/w urządzeń i instalacji,
7) co najmniej dwoma osobami z uprawnieniami spawacza.
8) co najmniej jedną osobą z uprawnieniami producentów, VIESSMANN, WEISSHAUPT, DANFOSS oraz BUDERUS do montażu, uruchomień oraz serwisowania urządzeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z załącznikiem nr2 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty, potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000 zł.
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; usług związanych z prowadzeniu przeglądów i prac konserwacyjnych urządzeń wentylacyjno - klimatyzacyjnych – sporządzonego wg załącznika nr 3 do SWZ.
3) wykaz osób – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Głównego Instytutu Górnictwa:
w Banku: mBank S.A. nr Rachunku 21 1140 1078 0000 3018 1200 1004
Dowód wniesienia wadium w formie pieniądza należy złożyć wraz z ofertą przetargową.
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia:
Wykonawca przekazuje zamawiającemu wraz z ofertą przetargową oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum w imieniu całego konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę wniesienia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.
Wartość zobowiązania zostanie wyliczona jako suma następujących składników:
- 15 (ilość miesięcy w okresie grzewczym w trakcie umowy) x cena podana w ofercie za jeden miesiąc obsługi sieci c.o. GIG Katowice
- 2 x cena podana w ofercie za przegląd letni
- 15 (ilość miesięcy serwisu KD Barbara) x cena podana w ofercie za serwis KD Barbara
- wartość przewidziana na bieżące naprawy
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: mBank S.A. nr Rachunku 21 1140 1078 0000 3018 1200 1004. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej,
b) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
c) okoliczności zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć potwierdzonych przez osobę nadzorującą,
d) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
e) z powodu okoliczności związanych z wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)
2) Zmiany zakresu przedmiotu umowy w przypadku:
a) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną,
b) z powodu okoliczności siły wyższej
c) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę
d) z powodu okoliczności związanych z wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)
3) Pozostałych zmian:
a) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało zmianom w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
b) Strony umowy będą uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia, o ile poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, spowoduje zmianę kosztów Wykonawcy za świadczenie usług obsługi i bieżących napraw instalacji c.o. o 10%. W celu ustalenia poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w miesiącu styczniu każdego roku wykonywania umowy, uaktualnione kalkulacje cenowe, dotyczące ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
c) Zmiana wynagrodzenia nastąpi raz w danym roku, w ciągu pierwszego kwartału danego roku.
d) Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do tej części przedmiotu umowy, która jeszcze nie została zrealizowany
e) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, publikowany przez Prezesa GUS.
f) W powyższym przypadku Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zmienione:
1) na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku
z powyższymi zmianami.
2) na pisemny wniosek Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia w związku z powyższymi zmianami.
g) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wynosi 10% wynagrodzenia Wykonawcy.
h) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2177)
i) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
j) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, które mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie w sposób odpowiadający powyższym zmianom zwaloryzowane.
k) każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w punktach h-j) powyżej, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy następuje w formie aneksu do umowy.
l) z powodu zmiany powszechnie obowiązujących regulacji prawnych .

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-20 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-18

2021-07-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi