Przetarg

Całodobowa obsługa 5 kotłowni węglowych w Mikołowie wraz z dostawą węgla oraz z wywozem i składowaniem odpadów z procesu spalania węgla oraz usuwaniem awarii w sezonie grzewczym 2021/2022

18-06-2021, 08:30

Dane kontaktowe

Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie
Kolejowa 2,43-190 Mikołów
e-mail: zamowieniapubliczne@zgl.mikolow.eu
http:// www.zgl.mikolow.eu

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Całodobowa obsługa 5 kotłowni węglowych w Mikołowie wraz z dostawą węgla oraz z wywozem i składowaniem odpadów z procesu spalania węgla oraz usuwaniem awarii w sezonie grzewczym 2021/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270547060

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Mikołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zgl.mikolow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgl.mikolow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Całodobowa obsługa 5 kotłowni węglowych w Mikołowie wraz z dostawą węgla oraz z wywozem i składowaniem odpadów z procesu spalania węgla oraz usuwaniem awarii w sezonie grzewczym 2021/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6611b7e1-cffb-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00087013

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000018/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Całodobowa obsługa 5 kotłowni węglowych w Mikołowie wraz z dostawą węgla oraz z wywozem i składowaniem odpadów z procesu spalania węgla

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zgl_mikolow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zgl_mikolow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowy opis wymagań znajduje się w SWZ w Dziale XI1. Komunikacja w
postępowaniuoudzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie
do udziałuwpostępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów
luboświadczeńmiędzy zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w
ustawiep.z.p.,odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki
komunikacjielektronicznejrozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia
18 lipca2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 2. Ofertę,
oświadczenia, októrychmowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa,
zobowiązaniepodmiotuudostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie
dostępnychformatachdanych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a
takżeoświadczenie ojakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w
formieelektronicznejopatrzonej elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub w postaci
elektronicznejopatrzonej podpisemzaufanym lub podpisem osobistym. 3. Postępowanie prowadzone
jest w językupolskim, w formieelektronicznej, za pośrednictwem platformazakupowa.pl
podadresem:https://platformazakupowa.pl/pn/zgl_mikolow4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust.
3RozporządzeniaPrezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej
wpostępowaniu oudzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania
dokumentówelektronicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków
komunikacji”),określaniezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl,tj.:a.stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s,b.komputerklasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2GHZ lub jegonowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac
Os x 10 4, Linux,lub ichnowsze wersje,c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w
przypadku InternetExplorerminimalnie wersja 10 0.,d. włączona obsługa JavaScript,e. zainstalowany
program AdobeAcrobatReader lub inny obsługujący format plików .pdf,f. Platformazakupowa.pl działa według standarduprzyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g. Oznaczenie czasu odbioru
danychprzezplatformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg.
czasulokalnegoserwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.5. Wykonawca,
przystępującdo niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:a) akceptuje warunki
korzystaniazplatformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
pod linkiemwzakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do
Instrukcjiskładaniaofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
zazłożenie ofertyw sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w
szczególnościza sytuację, gdyzamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu
składania ofert (np.złożenie oferty wzakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta
zostanie uznana przezZamawiającegoza ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w
przedmiotowym postępowaniuponieważ nie zostałspełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy
Prawo ZamówieńPublicznych.7. Zamawiającyinformuje, że instrukcje korzystania z
platformazakupowa.pl dotyczące wszczególności logowania,składania wniosków o wyjaśnienie treści
SWZ, składania ofert oraz innychczynności podejmowanychw niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują sięw zakładce „Instrukcje dlaWykonawców" na stronie internetowej pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osóbfizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takichdanych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:• administratorem
Pani/Pana danych osobowychjestZakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie, przy ul.
Kolejowej 2;• w sprawachzwiązanych zPani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, kontaktpisemny zapomocą poczty tradycyjnej na adres 43-190 Mikołów, ul. Kolejowej
2 , pocztą elektronicznąna adres email:ido@zgl.mikolow.eu;• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6ust. 1 lit.c RODO w celu pro- wadzenia przedmiotowego postępowania o
udzielenie zamówieniapublicznegooraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest
obowiązek prawnystosowaniasformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych
spoczywający naZamawiającym;•odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którymudostępniona zostaniedokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy
Pzp;•Pani/Pana dane osobowebędą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 latod dnia zakończeniapostępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4lata, okresprzechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;• obowiązek podania przez
Panią/Panadanychosobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonymwprzepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówieniapublicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;• w
odniesieniu doPani/Panadanych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowaniedo art. 22RODO;• Posiada Pan/Pani:- na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danychosobowychPani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania lubuzupełnieniaPani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania lubuzupełnienia niemoże skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznegoani zmianąpostanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszaćintegralnościprotokołu oraz jego załączników.- na podstawie art. 18 RODO prawo
żądania odadministratoraograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o którychmowa w art. 18ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania wodniesieniu doprzechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochronypraw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesupublicznego UniiEuropejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania
danychosobowych doczasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.- prawo do wniesienia
skargido PrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że- przetwarzanie
danychosobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;• nie przysługuje Pani/Panu:- w
związku zart. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do
przenoszeniadanychosobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo
sprzeciwu,wobecprzetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Panadanychosobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.2) Jednocześnie Zamawiający przypomina o
ciążącymnaPani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób
fizycznych,którychdane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym
postępowaniem iktóreZamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w
postępowaniu, chyba żemazastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust.5
RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGL/TP/08/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest : całodobowa obsługa 5 kotłowni węglowych w Mikołowie mieszczących się przy ulicach:
- Krawczyka 16
- Krawczyka 21
- Chudowskiej 9 - OSP
- Ks. Górka 60 - Sołtysówka
- Gliwickiej 367- Biblioteka
Zakres usługi obejmuje:
a)utrzymywanie temperatury na kotle wg temperatur zewnętrznych,
b)zaniżanie temperatury na kotle w godzinach nocnych oraz dni wolne,
c)czyszczenie kotłów,
d)dostawa opału – węgiel kamienny,
e)wywóz i składowanie odpadów z procesu spalania węgla,
f)utrzymywanie temperatury nie mniejszej niż 20°C w pomieszczeniach, w których przebywać będą ludzie
g)usuwanie ewentualnych awarii kotłów grzewczych
UWAGA :
Przewidziana wymiana źródła ciepła dla bud. Krawczyka 16 i Krawczyka 21 w latach 2021/2022 może spowodować wyłączenie obiektu z zakresu usługi.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 7 do SWZ.
3. Wykonawca w czasie realizacji prac będzie utrzymywał ład i porządek na terenie, na którym wykonuje usługę, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. Określone w przepisach szczególnych.
4. Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09111210-5 - Węgiel kamienny

09323000-9 - Węzeł cieplny lokalny

50531100-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 283 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Łączna cena oferty brutto – 60 pkt. = 60%
„Reakcja” Czas reakcji na zgłoszenie awarii kotła – 40 pkt=40%

1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:

C= Cena najniższa z ważnych ofert / Cena badanej oferty x 60 pkt

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60 pkt.
1.2 Ocena kryterium „Reakcja”– 40 pkt

Celem obliczenia ilości punktów w kryterium „Reakcja” Zamawiający dokona oceny czasu przybycia wykonawcy na miejsce usunięcia awarii i rozpoczęcia czynności serwisowych kotła od zgłoszenia zakładając punktację:
Deklarowany czas reakcji na zgłoszenie :
Do 1 godziny – 40pkt
Do 2 godzin – 20 pkt
Do 3 godzin – 0 pkt

Czas reakcji należy podać w pełnych godzinach. W przypadku podania godziny wraz z minutami zamawiający dokona zaokrąglenia czasu w górę np. 2,5 godziny będą równe 3 godziną.
Wskazanie dłuższego czasu reakcji niż 3 godziny bądź nie wskazanie czasu reakcji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Reakcja” wynosi 40 pkt.

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty
według następującej zasady:

CN/CO x 60 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z kryterium poza cenowym („Reakcja”),wg zasad przedstawionych powyżej = ............... punktów

Wyjaśnienia : CN - cena oferty najtańszej
CO - cena oferty badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Reakcja” Czas reakcji na zgłoszenie awarii kotła

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1.1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:
a) co najmniej jedną usługę polegającą na całodobowej obsłudze kotłowni węglowych przez okres jednego sezonu grzewczego ( tj. minimum 6 miesięcy) o wartości minimum 150 000,00zł brutto

1.2) dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi następujące kwalifikacje tj.:
- dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i kotłów c.o. na stanowisku eksploatacyjnym
- dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i kotłów c.o. na stanowisku dozorowym
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r., poz.65),

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy- załącznik nr 5 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w ofercie składa oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
a) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) zmiany terminu realizacji umowy, w zależności od panujących warunków atmosferycznych,
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
d) w przypadku wymiany źródła ciepła dla bud. Krawczyka 16 i Krawczyka 21 w latach 2021/2022 Zamawiający zastrzega możliwość wyłączenie obiektu z zakresu usługi.
2. Wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/zgl_mikolow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-28 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-27

2021-06-18 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi