Przetarg

Wykonanie remontu pieca do niszczenia tlenków azotu.

09-06-2021, 09:21

Dane kontaktowe

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego ,24-110 Puławy
tel. 81 473 14 00
fax. 81 473 17 48
e-mail: zamowienia@ins.lukasiewicz.gov.pl
http:// www.ins.lukasiewicz.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie remontu pieca do niszczenia tlenków azotu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041619

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

1.5.2.) Miejscowość: Puławy

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-110

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 473 14 00

1.5.8.) Numer faksu: 81 473 17 48

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ins.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.lukasiewicz.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania i rozwój

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontu pieca do niszczenia tlenków azotu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2413506f-c8ea-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00076339

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym INS/TW – 14/2021. Za termin złożenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji przyjmuje się termin ich przekazania na ePUAP. Wszelkie dokumenty, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę po otwarciu ofert, powinny być przekazywane ze skrzynki ePUAP Wykonawcy wskazanej w ofercie. Dane postępowanie można wyszukać również na „Liście wszystkich postepowań” w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postepowania”. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, która nie dotyczy składania ofert, dotycząca w szczególności składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywania informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych; dane adresowe: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy. 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@ins.lukasiewicz.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 oraz art. 74-76 ustawy Pzp. 5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 19.1.3 tj. zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp, przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy. 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INS/TW-14/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pieca do niszczenia tlenków azotu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar Robót. Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi: 6 miesięcy. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy, wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych czy systemów referencji technicznych, o których mowa w art 101 ust. 1 pkt 2) / art 101 ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych opisywanym normom, ocenom technicznym, specyfikacjom technicznym, systemom referencji technicznych, co oznacza że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne.” Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robot budowlanych zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt. 7) w zakresie branży budowlanej (prace budowlane przy wymurówkach wysokotemperaturowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących prace budowlane w zakresie wymurówek wysokotemperaturowych w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040, 1043 i 1495)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42942000-1 - Piece i akcesoria

45262520-2 - Roboty murowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robot budowlanych zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt. 7) w zakresie branży budowlanej (prace budowlane przy wymurówkach wysokotemperaturowych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą sumaryczną liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich (5) pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie: co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na wykonaniu wymurówki lub wymurówek wysokotemperaturowych o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 PLN netto (osiemdziesiąt tysięcy złotych) każda [dla robót rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 80.000,00 PLN netto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy];

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 3 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Odpis lub informacja z krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. 2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do ich reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 4. Dokumenty wymienione w pkt 1 – 3. osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 9.2.1. SWZ winien złożyć każdy wykonawca, 2. dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 9.2.2. SWZ winny być złożone wspólnie przez wykonawców. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione jeżeli: w zakresie określonym w pkt 8.2.4. SWZ co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dysponuje wymaganą zdolnością techniczną lub zawodową i wykona roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Załącznikiem nr 6 do SWZ jest wzór umowy zawierający projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-24 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-24 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt 8.2 SWZ w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie , w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia wskazane w pkt 9.1.1.1 SWZ oraz 9.1.1.2 SWZ zawierające informacje dotyczące tych podmiotów. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wymagane w pkt. 9.1.1.1. SWZ oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane w pkt 9.1.1.2. SWZ (o ile zachodzi taka okoliczność) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenie wymagane w 9.1.1.3. SWZ oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane w pkt 9.1.1.4. SWZ winny być złożone wspólnie przez wykonawców. 3. Dokumenty wymagane w pkt 9.1.2.1. SWZ winien złożyć każdy wykonawca. W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie wymagane w pkt 9.1.1.5. SWZ winno potwierdzać brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2021-06-09 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane