Przetarg

Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Białej

23-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Biała
ul. Rynek 10,48-210 Biała
tel. 77 4388542, 4388540
fax. 774 387 679
e-mail: zp@biala.gmina.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 613984-N-2020 z dnia 2020-11-23 r.

Gmina Biała: Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Białej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała, krajowy numer identyfikacyjny 53141334300000, ul. ul. Rynek  10 , 48-210  Biała, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4388542, 4388540, e-mail zp@biala.gmina.pl, faks 774 387 679.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.biala.gmina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.biala.gmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Urząd Miejski w Białej; ul. Rynek 10; 48-210 Biała

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Białej
Numer referencyjny: GKZP.271.2.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje:1) opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o dołączony do dokumentacji niniejszego postępowania PFU - zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszelkich opinii i uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów i niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do realizacji na podstawie opracowanego projektu wszystkich robót budowlanych, w tym m. in. w zakresie zgodności z wymaganiami sanitarno - epidemiologicznymi oraz ochrony pożarowej; 2) uzyskanie pozwolenia na budowę po uzyskaniu pełnomocnictwa od Zamawiającego; 3) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz STWiOR, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym uzgodnionym z Zamawiającym; 4) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót; 5) przeprowadzenie prób, rozruchu technologicznego oraz wymaganych badań, a także przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych; 6) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami obsługi wszystkich zamontowanych w budynku urządzeń i wyposażenia. 7) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych.5. Opis ogólny niezbędnych do wykonania prac obejmuje:MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO Roboty budowalne : • Ocieplenie ścian wewnętrznych - Ocieplenie 75 m2 ścian na strychach styropianem i tynkiem akrylowym barwionym w masie - płyty o gr. 10 cm (płyty frezowane , EPS 70, współ. przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/(m*K))• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - Okna drewniane o pow. 30 m2 nowe o współ. przenikania ciepła U(max)=0,9W/(m2*K) wyposażone w nawiewniki z precyzyjnym (ręcznym) nastawem i okapem zewnętrznym. Wymiana dwóch par drzwi zewnętrznych oraz jednych wewnętrznych (z systemem otwierania automatycznego) na nowe o współczynniku przenikania ciepła U(mx)=1,3W/(m2*K).• Docieplenie stropu nad strychem - Na poddaszu nieogrzewanym 165 m2 na istniejące pokrycie ułożyć warstwę̨ izolacji termicznej z wełny mineralnej o gr. 21 cm. (współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/(m*K)).• Wymiana świetlika dachowego- Wymiana świetlika dachowego 20 m2 na nowy w konstrukcji aluminiowej ze szkła bądź poliwęglanu o współczynniku przenikania ciepła U(max)=1,1W/(m2*K).• Modernizacja kotłowni c.o. – montaż 2 kotłów c.o. opalanych biomasą o mocy 150 kW ( pellet) klasy oraz ecodesign 2020. Kotły wyposażone będą w zespół pompowy wraz ze sterowaniem, oraz oprogramowaniem umożliwiającym sterowanie kotłami zdalnie przez internet. • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników wyposażonych w nowe głowice elektroniczne oraz montażem zbiornika buforowego c.o. w kotłowni. W pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze budynku oraz w pomieszczeniu biurowym na poddaszu planowana zamontowane zostanie system ogrzewania zasilanego energią elektryczną z mat grzewczych na podczerwień.• Montaż instalacji PV – montaż instalacji fotowoltaicznej z 88 szt. paneli monokrystalicznych o mocy 340 Wp każdy.• Magazyn energii – system stacjonarny do pracy cyklicznej o pojemności 100 kWh i głębokości rozładowania do 100%.• Modernizacja instalacji oświetlenia - wymiana źródeł światła w ilości 252 szt na LED, ponadto planowany jest montaż automatycznego wyłączenia światła w pomieszczeniach sanitarnych oraz oprogramowanie umożliwiające kontrolę natężenia oświetlenia w Sali widowiskowej i korytarzach z uwzględnieniem nasłonecznienia

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71321200-6
45232150-8
45231110-9
71000000-8
71314200-4
31520000-7
45000000-7
45111100-9
45111220-6
45421100-5
45320000-6
45321000-3
45261410-1
45442100-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień powtarzających, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do 20% wartości szacunkowej zamówienia na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania dla zamówienia podstawowego. Zakres prac powtarzających może obejmować w szczególności budowlane roboty wraz z robotami towarzyszącymi, polegające na przebudowie, wymianie dachu, wymianie konstrukcji dachowej, wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej. Remont, zmiana wew. instalacji c.o.,
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-09-17
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-09-17

II.9) Informacje dodatkowe: Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego zadania nastąpi nie później niż trzy dni przed terminem, na który zaplanowano wykonanie zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych PLN),
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, że:dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:a) osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,b) osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,c) osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,d) osobą posiadającą uprawnienia SEP kat. D i E oraz uprawnienia do wykonania pomiarów do 1 kV,e) osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta branży architektonicznej - posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej do projektowania, lub uprawnienia równoważne, f) osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej – posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia równoważne,g) osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta branży instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych – posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne.h) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał należycie co najmniej: -jedną robotę, której przedmiotem było zrealizowanie robót budowlanych o wartości wykazanych robót wynoszącej nie mniej niż 400 000,00 zł. brutto każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie i nadzorowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i uzupełniony według wzoru przedstawionego w Załączniku B do Formularza oferty). Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, powierzchni, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wypełniony i uzupełniony według wzoru przedstawionego w Załączniku C do Formularza oferty).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz oferty z załącznikami,b) Dowód wniesienia wadium, c) Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).d) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.VI.1.2)b) powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.e) Dokumenty, o których mowa w pkt. V.1.2) a) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. 2016 poz. 359, z późn. zm.).3) Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Białej, konto nr 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003, z dopiskiem: wadium „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Białej”.4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie Zamawiającego (dzień, godzina).5) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.6) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.7) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.8) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:a) Wykonawca, którego oferta została wybrana:- odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;- jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;b) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. c) W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej zaleca się załączenie kopii przelewu do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA BRUTTO60,00
Gwarancja i rękojmia ponad okres 36 miesięcy na roboty budowlane30,00
Gwarancja i rękojmia ponad okres 24 miesięcy na materiały i urządzenia 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:1. zmiany w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp,2. zmiany, w tym zmiany istotne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego tj.: a) zmiana terminu wykonania zamówienia wskutek wystąpienia podczas realizacji prac na zewnątrz budynku , w tym przy wykonywaniu elewacji, szczególnych warunków atmosferycznych tj.: ulewnych deszczy lub opadów śniegu przez 3 kolejnych dni roboczych rozumianych jako opady deszczu potwierdzonych przez Wykonawcę poprzez przedłożenie stanowiska stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz potwierdzony wpisem do dziennik budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru,b) zmiana terminu wykonania zamówienia wskutek ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu podziemnych sieci, instalacji, obiektów, urządzeń, warstw, podkładów i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem, usunięciem lub zasięgnięciem opinii właściwych organów, podmiotów lub ekspertów, c) zmiana terminu wykonania zamówienia wskutek wystąpienia kolizji prowadzonych robót z instalacjami, obiektami, urządzeniami, nawierzchniami lub warstwami wymagającymi zabezpieczenia usunięcia lub zasięgnięciem opinii właściwych organów, podmiotów lub ekspertów, d) zmiana terminu wykonania zamówienia wskutek odkrycia na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym lub historycznym, których zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwi wykonywanie robót budowlanych w okresie powyżej 30 dni, a który to fakt i okoliczności potwierdzi Wykonawca,e) zmiana terminu wykonania zamówienia wskutek konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, mających wpływ na realizację robót,f) zmiana terminu wykonania zamówienia wskutek udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp i § 1 ust. 8,g) zmiana terminu wykonania zamówienia umowy wskutek konieczności wykonania robót zamiennych, h) zmiana terminu wykonania zamówienia wskutek zawieszenia/wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, i) zmiana terminu wykonania wywołana wystąpieniem siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych robót budowlanych. Siła wyższa, o której mowa to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego i jego Podwykonawców problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy albo mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych robót budowlanych. Strony za okoliczności siły wyższej uznają np.: ogłoszone stany klęski żywiołowej, w tym powódź i trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny i itp.,j) Zmiana terminu wykonania z uwagi na konieczność wykonania przez Zamawiającego prac budowalnych bądź montażowych, nie objętych niniejsza umową a koniecznych do wykonania w celu wykonania robót objętych niniejsza umową, k) Zmiana terminu wykonania z uwagi na konieczność dostosowania sposobu wykonania prac budowalnych i montażowych celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Białej, l) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: - dostępnością na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,- dostępnością innych technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji,- zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych,- brakiem na rynku dostępnych materiałów oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami spełniającymi wymagania określone w SIWZ,k) zmiana postanowień umowy wskutek niezależnych od stron zmian dotyczących osób kluczowych dla realizacji umowy, m. in. kierownika budowy, kierownika robót, przedstawicieli Stron upoważnionych do stałego kontaktu; zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były wymagane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia,l) zmiana sposobu lub zakresu realizacji zamówienia z udziałem Podwykonawców:- rezygnacja z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania Podwykonawcy,- wystąpienia konieczności zmiany Podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania Podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących Podwykonawców określonych w niniejszej umowie,- wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez Podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania Podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących Podwykonawców określonych w niniejszej umowie,m) zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy;n) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z:- koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,- zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących rezygnację lub wyłączenie z realizacji określonego zakresu przedmiotu zamówienia, korzystnych z punktu widzenia Zamawiającego przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia,- zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,o) zmiany postanowień umowy związane ze:- zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków realizacji umowy, - zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony umowy i osób reprezentujących Strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych),- zmiany numerów rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej umowie,- wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej umowy,- zmiany w KRS, wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamówienia dotyczące Wykonawcy.p) zmiany postanowień umowy korzystne dla Zamawiającego, a polegające m. in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenie wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego,q) zmiana terminu wykonania zamówienia, zmiana postanowień umowy Wykonawcy wskutek zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji projektowej do zmiany przepisów , które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia.r) zmiana terminu wykonania zamówienia na skutek okoliczności opisanych w dziale IV ust. 4. SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-09, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA BIAŁA, ul. Rynek 10, 48 – 210 Biała, tel. 774388531, fax: 774387679, e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl. 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w GMINIE BIAŁA jest Pan Krzysztof Kranc, tel. 509 947 925, e – mail: poczta@krzysztofkranc.com.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty zainteresowane i UZP. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego zadania oraz w okresie późniejszym jeśli wymagają tego odrębne przepisy prawa. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań lub umowa. 8. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo do jej cofnięcia. 10. Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH