Przetarg

SVA/U/4620-47/2020: Wykonanie kompleksowej obsługi - sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii na terenie JW w m. Warszawa, Olszewnica, Borzęcin, Twierdza Modlin, Janów-Lotnisko

02-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. Ignacego Paderewskiego 6,05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 22 101 21 00 do 03,
fax. 22 101 21 04
e-mail: biuro@amwsinevia.pl,
http:// www.amwsinevia.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 604525-N-2020 z dnia 2020-11-02 r.

AMW SINEVIA Sp. z o.o.: SVA/U/4620-47/2020: Wykonanie kompleksowej obsługi - sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii na terenie JW w m. Warszawa, Olszewnica, Borzęcin, Twierdza Modlin, Janów-Lotnisko
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: AMW SINEVIA Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 14298987700000, ul. ul. Ignacego Paderewskiego  6 , 05-100  Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 101 21 00 do 03, , e-mail biuro@amwsinevia.pl, , faks 22 101 21 04.
Adres strony internetowej (URL): www.amwsinevia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.amwsinevia.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.amwsinevia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://amwsinevia.eb2b.com.pl.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
AMW SINEVIA Sp. z o.o. 05-100 Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 6 Kancelaria, I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SVA/U/4620-47/2020: Wykonanie kompleksowej obsługi - sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii na terenie JW w m. Warszawa, Olszewnica, Borzęcin, Twierdza Modlin, Janów-Lotnisko
Numer referencyjny: SVA/U/4620-47/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie kompleksowej obsługi - sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii na terenie JW w m. Warszawa, Olszewnica, Borzęcin, Twierdza Modlin, Janów-Lotnisko.Zamawiający podzielił zamówienie na pięć części, tj.:Część zamówienia nr 1 - Wykonanie kompleksowej obsługi - sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii na terenie kompl. wojsk. w m. Warszawa ul. Marsa 80;Część zamówienia nr 2 - Wykonanie kompleksowej obsługi - sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii KW na terenie kompl. wojsk. w m. Olszewnica;Część zamówienia nr 3 - Wykonanie kompleksowej obsługi - sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii na terenie kompl. wojsk. na terenie kompl. wojsk. w m. Borzęcin;Część zamówienia nr 4 - Wykonanie kompleksowej obsługi - sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii na terenie kompl. wojsk. w m. Nowy Dwór Mazowiecki – Twierdza Modlin;Część zamówienia nr 5 - Wykonanie kompleksowej obsługi - sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii na terenie kompl. wojsk. w m. Janów-Lotnisko Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia – zakres - załącznik nr 9 do SIWZ, formularzu/ach cenowym/ych - załączniki nr 10.1, 10.2., 10.3, 10.4, 10.5 do SIWZ i projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ (odpowiednio dla Części nr 1, 2, 3, 4, 5).

II.5) Główny kod CPV: 50721000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia:Część nr 1:Od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021r. (13 miesięcy) Część nr 2:Od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż 01.12.2020r. do 31.12.2021r. (13 miesięcy) Część nr 3:Od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż 01.12.2020r. do 31.12.2021r. (13 miesięcy) Część nr 4:Od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż 01.12.2020r. do 31.12.2021r. (8 miesięcy - 01.12.2020r.÷30.04.2021r.+01.10.2021r.÷31.12.2021r.) Część nr 5:Od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż 15.12.2020r. do 31.08.2021r. dla kotłowni olejowej w budynku 203 (8,5 miesiąca) oraz od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż 15.12.2020r. do 30.04.2021r. dla kotłowni na paliwo stałe w budynkach 153 i 160 (4,5 miesiąca).Uwaga: okres 0,5 miesiąca liczony będzie jako 15 dni.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się że: 1. Dla Części nr 11.1. wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu obsługi serwisowej kotłowni gazowej na kwotę co najmniej 30 000,00 zł brutto oraz co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu obsługi serwisowej sieci ciepłowniczej na kwotę co najmniej 20 000,00 zł brutto.W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych do oceny będzie brana jedynie wartość tej części usługi, która została wykonana w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert i została potwierdzona dokumentem o jej należytym wykonaniu;1.2. dysponuje lub będzie dysponował osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, tj co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne kwalifikacje na stanowisku Eksploatacji i Dozoru – grupa 1,2,3 oraz przeszkolenie do serwisowania kotłów i palników gazowych;2. Dla Części nr 22.1. wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu obsługi serwisowej kotłowni na paliwo stałe na kwotę co najmniej 10 000,00 zł brutto oraz co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu obsługi serwisowej sieci ciepłowniczej na kwotę co najmniej 9 000,00 zł brutto.W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych do oceny będzie brana jedynie wartość tej części usługi, która została wykonana w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert i została potwierdzona dokumentem o jej należytym wykonaniu;2.2. dysponuje lub będzie dysponował osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, tj co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne kwalifikacje na stanowisku Eksploatacji i Dozoru – grupa 1,2;3. dla części nr 3:3.1. wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu obsługi serwisowej kotłowni gazowej na kwotę co najmniej 10 000,00 zł brutto oraz co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu obsługi serwisowej sieci ciepłowniczej na kwotę co najmniej 10 000,00 zł brutto.W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych do oceny będzie brana jedynie wartość tej części usługi, która została wykonana w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert i została potwierdzona dokumentem o jej należytym wykonaniu;3.2. dysponuje lub będzie dysponował osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, tj co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne kwalifikacje na stanowisku Eksploatacji i Dozoru – grupa 1,2,3 oraz przeszkolenie do serwisowania kotłów i palników gazowych;4. dla części nr 4:4.1. wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu obsługi serwisowej kotłowni gazowej na kwotę co najmniej 10 000,00 zł brutto.W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych do oceny będzie brana jedynie wartość tej części usługi, która została wykonana w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert i została potwierdzona dokumentem o jej należytym wykonaniu;4.2. dysponuje lub będzie dysponował osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, tj co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne kwalifikacje na stanowisku Eksploatacji i Dozoru – grupa 1,2,3 oraz przeszkolenie do serwisowania kotłów i palników gazowych.5. dla części nr 5:5.1. wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu obsługi serwisowej kotłowni olejowej na kwotę co najmniej 10 000,00 zł brutto, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu obsługi serwisowej kotłowni na paliwo stałe na kwotę co najmniej 10 000,00 zł brutto oraz co najmniej jedną usługę polegającej na wykonaniu obsługi serwisowej sieci ciepłowniczej na kwotę co najmniej 10 000,00 zł brutto.W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych do oceny będzie brana jedynie wartość tej części usługi, która została wykonana w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert i została potwierdzona dokumentem o jej należytym wykonaniu;5.2. dysponuje lub będzie dysponował osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, tj co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne kwalifikacje na stanowisku Eksploatacji i Dozoru – grupa 1,2 oraz przeszkolenie do serwisowania kotłów i palników olejowych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnościgospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celupotwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – lub niewezwie, jeżeli Zamawiający uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, wszczególności rejestrów publicznych; 2. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lubsytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy w odniesieniu do tychpodmiotów dokumenty wymienione w pkt 1); 3. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (który nie jest podmiotem, na któregozdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy) –dokumenty wymienione w pkt 1). 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1) - składadokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszonoupadłości. 5.Dokumenty, o których mowa w pkt 4, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca masiedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy,nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 zastępuje się je dokumentem zawierającymodpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jegoreprezentacji,lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszemlub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lubgospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lubmiejsce zamieszkania tej osoby.Przepis pkt 5 stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:1) wykazu usług obejmującego:1.1. dla Części 1 – wykonanie / wykonywanie co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu obsługi serwisowej kotłowni gazowej na kwotę co najmniej 30 000,00 zł brutto oraz co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu obsługi serwisowej sieci ciepłowniczej na kwotę co najmniej 20 000,00 zł brutto;1.2. dla Części 2 – wykonanie / wykonywanie co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu obsługi serwisowej kotłowni na paliwo stałe na kwotę co najmniej 10 000,00 zł brutto oraz co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu obsługi serwisowej sieci ciepłowniczej na kwotę co najmniej 9 000,00 zł brutto;1.3. dla Części 3 wykonanie / wykonywanie co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu obsługi serwisowej kotłowni gazowej na kwotę co najmniej 10 000,00 zł brutto oraz co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu obsługi serwisowej sieci ciepłowniczej na kwotę co najmniej 10 000,00 zł brutto;1.4. dla Części 4 wykonanie / wykonywanie co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu obsługi serwisowej kotłowni gazowej na kwotę co najmniej 10 000,00 zł brutto;1.5. dla Części 5 wykonanie / wykonywanie co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu obsługi serwisowej kotłowni olejowej na kwotę co najmniej 10 000,00 zł brutto, co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu obsługi serwisowej kotłowni na paliwo stałe na kwotę co najmniej 10 000,00 zł brutto oraz co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu obsługi serwisowej sieci ciepłowniczej na kwotę co najmniej 10 000,00 zł brutto;wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego tj. 1.1. dla części nr 1 - co najmniej jedną osobę posiadającą aktualne kwalifikacje na stanowisku Eksploatacji i Dozoru – grupa 1,2,3 oraz przeszkolenie do serwisowania kotłów i palników gazowych;1.2. dla części nr 2 - co najmniej jedną osobę posiadającą aktualne kwalifikacje na stanowisku Eksploatacji i Dozoru – grupa 1,2;1.3. dla części nr 3 - co najmniej jedną osobę posiadającą aktualne kwalifikacje na stanowisku Eksploatacji i Dozoru – grupa 1,2,3 oraz przeszkolenie do serwisowania kotłów i palników gazowych;1.4. dla części nr 4 - co najmniej jedną osobę posiadającą aktualne kwalifikacje na stanowisku Eksploatacji i Dozoru – grupa 1,2,3 oraz przeszkolenie do serwisowania kotłów i palników gazowych;1.5. dla części nr 5 - co najmniej jedną osobę posiadającą aktualne kwalifikacje na stanowisku Eksploatacji i Dozoru – grupa 1,2 oraz przeszkolenie do serwisowania kotłów i palników olejowychwraz z podaniem imienia i nazwiska tej osoby oraz informacjami na temat jej uprawnień (numer, rodzaj i zakres), zakresu wykonywanych przez nią czynności, a także informacją o podstawie do dysponowania tą osobą - wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto oferty100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Oprócz przypadków określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku:a) zmiany formy prawnej i oznaczenia strony w związku z przekształceniem firmy,b) wystąpienia przyczyn o charakterze obiektywnym, w tym z powodu okoliczności, za które wyłączną winę ponosi Zamawiający lub okoliczności wynikających z działań Inwestora, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia umownego oraz zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy,c) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,d) ustawowej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług - Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego brutto, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,e) wyłączenia urządzenia z eksploatacji lub przekazania go innemu użytkownikowi Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia umownego oraz zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy.2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, dotyczące niewykonanej części przedmiotu umowy, będzie waloryzowane w trakcie obowiązywania umowy w przypadku:1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-12, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wykonanie kompleksowej obsługi - sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii na terenie kompl. wojsk. w m. Warszawa ul. Marsa 80
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Wykonanie kompleksowej obsługi (sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii zgodnie z załączonym zakresem – Załącznik nr 9 do SIWZ) kotłowni gazowej w budynku nr 23 o mocy ~1,79 MW (kotły Viessmann Paromat Simplex – 2 szt.) na terenie kompl. wojsk. w m. Warszawa ul. Marsa 80 (kotłownia całoroczna – 13 miesięcy). 2. Wykonanie kompleksowej obsługi (sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii zgodnie z załączonym zakresem – Załącznik nr 9 do SIWZ) kotłowni gazowej w budynku nr 68 o mocy ~1,05 MW (kotły Viessmann Vitoplex-300 2szt. o mocy 300kW i 390kW, De Dietrich C330-280 2 szt. o mocy 2x280kW) na terenie kompl. wojsk. w m. Warszawa ul. Marsa 80 (kotłownia całoroczna – 13 miesięcy).3. Wykonanie kompleksowej obsługi (sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii zgodnie z załączonym zakresem – Załącznik nr 9 do SIWZ) sieci ciepłowniczych o długości 2651mb – c.o. oraz 2318mb – c.w.u na terenie kompl. wojsk. w m. Warszawa ul. Marsa 80Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia – zakres - załącznik nr 9 do SIWZ, formularzu cenowym - załączniki nr 10.1 do SIWZ i projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ (odpowiednio dla Części nr 1).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50721000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: Od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021r. (13 miesięcy)


Część nr: 2Nazwa: Wykonanie kompleksowej obsługi - sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii KW na terenie kompl. wojsk. w m. Olszewnica
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie kompleksowej obsługi (sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii zgodnie z załączonym zakresem – Załącznik nr 9 do SIWZ) kotłowni na paliwo stałe – kocioł wodny typu ECA IV - 38m2 – 2 szt., kocioł parowy ECA IV 1szt. oraz sieci cieplnych wykonanych w technologii tradycyjnej o łącznej długości ok. 1820mb na terenie kompl. wojsk. w m. Olszewnica (kotłownia całoroczna – 13 miesięcy).Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia – zakres - załącznik nr 9 do SIWZ, formularzu cenowym - załączniki nr 10.2. do SIWZ i projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ (odpowiednio dla Części nr 2).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50721000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: Od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż 01.12.2020r. do 31.12.2021r. (13 miesięcy)


Część nr: 3Nazwa: Wykonanie kompleksowej obsługi - sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii na terenie kompl. wojsk. na terenie kompl. wojsk. w m. Borzęcin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie kompleksowej obsługi (sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii zgodnie z załączonym zakresem – Załącznik nr 9 do SIWZ) kotłowni gazowej o mocy 340kW w budynku nr 3 oraz sieci ciepłowniczych c.o. i c.w. preizolowanych o długości ok. 968mb na terenie kompl. wojsk. w m. Borzęcin (kotłownia całoroczna – 13 miesięcy).Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia – zakres - załącznik nr 9 do SIWZ, formularzu cenowym- załączniki nr 10.3 do SIWZ i projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ (odpowiednio dla Części nr 3).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50721000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: Od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż 01.12.2020r. do 31.12.2021r. (13 miesięcy)


Część nr: 4Nazwa: Wykonanie kompleksowej obsługi - sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii na terenie kompl. wojsk. w m. Nowy Dwór Mazowiecki – Twierdza Modlin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie kompleksowej obsługi (sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii zgodnie z załączonym zakresem – Załącznik nr 9 do SIWZ) kotłowni gazowej LPG o łącznej mocy 198 kW (kaskada dwóch kotłów Viessmann Vitodens 200-W) na terenie kompl. wojsk. w m. Nowy Dwór Mazowiecki – Twierdza Modlin (kotłownia sezonowa – 8 miesięcy). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia – zakres - załącznik nr 9 do SIWZ, formularzu cenowym - załączniki nr 10.4 do SIWZ i projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ (odpowiednio dla Części nr 4).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50721000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: Od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż 01.12.2020r. do 31.12.2021r. (8 miesięcy - 01.12.2020r.÷30.04.2021r.+01.10.2021r.÷31.12.2021r.)


Część nr: 5Nazwa: Wykonanie kompleksowej obsługi - sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii na terenie kompl. wojsk. w m. Janów-Lotnisko
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Wykonanie kompleksowej obsługi (sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii zgodnie z załączonym zakresem – Załącznik nr 9 do SIWZ) kotłowni olejowej o mocy 2958 kW w budynku nr 203 (3 szt. kotłów DeDietrich GT530–17 każdy o mocy 986 kW) wraz z sieciami preizolowanymi o łącznej długości ok. 990 m na terenie kompl. wojsk. w m. Janów - Lotnisko (kotłownia całoroczna 8,5 miesiąca).2. Wykonanie kompleksowej obsługi (sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii zgodnie z załączonym zakresem – Załącznik nr 9 do SIWZ) dwóch kotłowni na paliwo stałe w budynku nr 153 i 160 o mocy 600kW każda (po 2 szt. kotłów Żubr o powierzchni ogrzewczej 22 m2 w każdej z kotłowni) wraz z sieciami preizolowanymi o długości ok. 164mb oraz tradycyjnymi o długości ok. 655mb na terenie kompl. wojsk. w m. Janów-Lotnisko. (kotłownie sezonowe – 4,5 miesiąca).Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia – zakres - załącznik nr 9 do SIWZ, formularzu cenowym - załączniki nr 10.5 do SIWZ i projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ (odpowiednio dla Części nr 5).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50721000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia:Od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż 15.12.2020r. do 31.08.2021r. dla kotłowni olejowej w budynku 203 (8,5 miesiąca) oraz od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż 15.12.2020r. do 30.04.2021r. dla kotłowni na paliwo stałe w budynkach 153 i 160 (4,5 miesiąca).Uwaga: okres 0,5 miesiąca liczony będzie jako 15 dni.