Przetarg

Świadczenie usług serwisowych związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

07-10-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
Kazimierza Górskiego 1,80-336 Gdańsk
tel. 58 5547190, 58 5547442,
fax. 58 5547227
e-mail: ei@awf.gda.pl, zamowienia.publiczne@awf.gda.pl
http:// http://awf.gdansk.sisco.info/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 594228-N-2020 z dnia 2020-10-07 r.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego: Świadczenie usług serwisowych związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, krajowy numer identyfikacyjny 00032787600000, ul. Kazimierza Górskiego  1 , 80-336  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 5547190, 58 5547442, , e-mail ei@awf.gda.pl, zamowienia.publiczne@awf.gda.pl, faks 58 5547227.
Adres strony internetowej (URL): http://awf.gdansk.sisco.info/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://awf.gdansk.sisco.info/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://awf.gdansk.sisco.info/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Adres:
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku - Budynek Administracji, Biuro Dyrektora Administracyjnego AWFiS, 80-336 Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego 30A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług serwisowych związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Numer referencyjny: BZP.260.13.2020.UN
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.2. Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku Nr 6 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” (OPZ). 3. Miejscem świadczenia usług serwisowych są obiekty AWFiS w Gdańsku przy ul. Kazimierza Górskiego 1 i ul. Czyżewskiego oraz przy ul. Stogi 21. 4. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, doświadczenie i zapewnia wykonanie Umowy za pośrednictwem pracowników posiadających uprawnienia niezbędne do należytego wykonania usług serwisowych, w szczególności Wykonawca posiada aktualne uprawnienia potwierdzone dokumentami nadane mu przez producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, o których mowa w ust. 1 do ich obsługi, serwisu, przeglądów, napraw, itd. 5. Wykonawca posiada aktualne uprawnienia potwierdzone dokumentami nadane mu przez producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych posiadanych przez Zamawiającego opisanych w Załączniku nr 7 do SIWZ do ich obsługi, serwisu, przeglądów, napraw, itd.6. Zamawiający wymaga uprawnień, o których mowa w pkt 4-5 do urządzeń położonych w lokalizacji Hala Gimnastyczna Leszka Blanika.7. Wykonawca oświadcza, że zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami. 8. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV:71315410-6 Kontrola systemu wentylacji9. Podwykonawstwo i części kluczowe zamówienia:a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile jest to wiadome.d) Pozostałe warunki dotyczące podwykonawstwa określone zostały w rozdziale XXIV SIWZ.10. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Kodeks cywilny i ustawie Pzp.11. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

II.5) Główny kod CPV: 71315410-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada „certyfikat przedsiębiorcy”, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2158 z późn. zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedno zamówienie (potwierdzone dowodem, że usługi zostały wykonane należycie) polegające na świadczeniu usług serwisu klimatyzacji i wentylacji w budynkach użyteczności publicznej, które spełnia łącznie poniższe warunki:1) wartość wykonanego zamówienia nie mniejsza niż 400 000,00 zł brutto,2) wykonywane było nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.UWAGA! Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek opisany powyżej w zakresie wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu, tj. jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się całym wymaganym powyżej doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem opisanym powyżej). Nie dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców występujących wspólnie.Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień wystawienia dokumentu.Zamawiający określa niżej wymieniony warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby, legitymujące się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi i uprawnieniami, niezbędnymi do wykonania zamówienia:a) co najmniej 2 osobami w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz 1 osobą w zakresie dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z których każda posiada kwalifikacje i uprawnienia wydane przez SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) lub równoważne wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 828),b) oraz 2 osobami w grupie G2 – w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń chłodniczych o mocy powyżej 50 kW, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z których każda posiada kwalifikacje i uprawnienia wydane przez SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) lub równoważne wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 828),c) „certyfikat dla personelu”, o którym mowa w art. 20 w wyżej wymienionej ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2158 z późn. zm.) dla wszystkich osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, określone w lit. a i b powyżej.Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 Wykazu usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Certyfikat przedsiębiorcy”, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2158 .) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający na potwierdzenie uprawnień i kwalifikacji określonych w pkt 1.2.2 Rozdziału VIII SIWZ będzie żądał dowodów przed zawarciem umowy tj. certyfikatów, zaświadczeń, świadectw kwalifikacji itp.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertyOświadczenie o przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100.2. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza zostało zaksięgowane na rachunku bankowym wskazanym przez Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Biurze Dyrektora Administracyjnego AWFiS (pok. 315), ul. Czyżewskiego 30 a, 80-336 Gdańsk, II piętro przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego – w CityBank Banku Handlowym w Warszawie S.A., Oddział w Gdańsku nr 22 1030 1117 0000 0000 8899 5031. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz oryginał tego dokumentu należy złożyć w Biurze Dyrektora Administracyjnego AWFiS (pok. 315), ul. Czyżewskiego 30 a, 80-336 Gdańsk, II piętro, przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaleca załączyć do oferty kserokopię dokumentu stanowiącego wadium lub potwierdzającego wniesienie wadium w formie pieniądza. 3. Formy wniesienia wadium.1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu,b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c) gwarancjach bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).2) W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt 1 od lit. „b)” do „e)” musi być wystawione na Zamawiającego, jako beneficjenta. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), o konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego, jak również innych dodatkowych zastrzeżeń lub warunków.3) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.4. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp. 5. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Częstotliwość świadczenia usługi serwisu wentylacji i klimatyzacji20,00
Częstotliwość przeprowadzania kontroli sprawności wszystkich urządzeń20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, 2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,3) Zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 4) Zmiany podwykonawcy pod warunkiem spełnienia warunków określonych w Umowie, 5) Zmiany terminów realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności: a) wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego,b) wstrzymania lub wydłużającego się terminu dostaw produktów, komponentów produktu lub podzespołów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych,c) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w OPZ,d) konieczności wykonania prac dodatkowych, które wstrzymają lub opóźnią realizację Przedmiotu Umowy,e) wystąpienia okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,f) w wyniku wystąpienia przyczyny organizacyjnej leżącej po stronie Zamawiającego, w szczególności polegającej na braku możliwości odbioru sprzętu przez przedstawiciela Zamawiającego (z powodu absencji pracowniczej tj. usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy) lub z powodu zmiany miejsca dostawy, g) w wyniku wystąpienia przyczyn technicznych niezawinionych przez Wykonawcę, związanych w szczególności z okresowym brakiem dostępności u producenta lub wstrzymaniem produkcji sprzętu, wskazanego w ofercie, poparte oświadczeniem producenta sprzętu lub innym dokumentem (w przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia producenta), h) wynikających z działania podmiotów trzecich, uniemożliwiających realizację Przedmiotu Umowy w określonych w Umowie terminach, 6) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia lub wynagrodzenia na skutek następujących okoliczności: a) niedostępności na rynku urządzeń lub podzespołów spełniających wymagania określone w OPZ spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń lub podzespołów; Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Przedmiotu Umowy na sprzęt o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę nie wyższą niż ustalona w Umowie; Fakt wycofania z produkcji lub zaprzestania produkcji winien być potwierdzony oświadczeniem producenta lub innym dokumentem (w przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia producenta), po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego,b) pojawienie się na rynku sprzętu lub podzespołów nowszej generacji lub przewyższających oferowane na dzień składania ofert parametry techniczne; Dopuszcza się modyfikację sprzętową wynikającą z postępu technologicznego z zachowaniem wymaganych funkcjonalności,c) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań zamiennych niż wskazane w OPZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub gdy zastosowanie innych rozwiązań zamiennych będzie skutkować poprawieniem parametrów technicznych i użytkowych lub pozwoli na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji dostarczonego Przedmiotu Umowy. W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany sprzętu, urządzeń lub podzespołów, na które wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą wymagane wobec urządzeń lub materiałów lub sprzętu zastępujących te wskazane w szczegółowym opisie Przedmiotu Umowy,d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy,e) wykonania prac zamiennych.7) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:a) w przypadku ustawowej zmiany w okresie trwania Umowy stawki podatku VAT - w takim przypadku wynagrodzenie brutto zostanie skorygowane o nową stawkę podatku VAT, która będzie obowiązywać w odniesieniu do Przedmiotu Umowy dostarczonego po dniu, w którym nastąpiła zmiana stawki podatku VAT, b) w przypadku wystąpienia konieczności zmiany wynagrodzenia o należny podatek VAT z powodu możliwości zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% na zakup sprzętu objętego Przedmiotem Umowy, c) siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z OPZ; Dla potrzeb Umowy, „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwia wykonywanie Przedmiotu Umowy. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z Umowy.d) zmiana danych związanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi Umowy,e) zmiany danych teleadresowych.8) W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt 1 do 7 powyżej termin realizacji Przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, 9) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy lub sposobu naliczania kar umownych,10) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (zwiększenia lub zmniejszenia) w przypadkach określonych w Umowie, 11) Pozostałe zmiany określone w Umowie. 2. Zmiana Umowy jest możliwa również w innych przypadkach wymienionych w art. 144 Ustawy Pzp3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany Umowy w przypadku, gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:  w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy lub w wyniku śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność indywidualnie lub jako wspólnik spółki cywilnej lub w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, w szczególności na skutek utraty płynności finansowej przez Wykonawcę i niezapłacenia należności podwykonawców.4. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany Umowy polegającej na kumulatywnym przystąpieniu do długu po stronie Wykonawcy podmiotu trzeciego.5. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian, o których mowa w Umowie. Przedmiotowa zmiana wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.Zmiana wynagrodzenia1. W przypadku gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana:1) stawki podatku od towarów i usług,2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowychoraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 2-8.2. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 3. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, a w szczególności:1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń;2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę;3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę.4. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).5. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.6. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie wyłącznie części przedmiotu niniejszej Umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu.7. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów.8. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 3, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 8, Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.10. W przypadku zmiany stawki VAT przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 5, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia niniejszej Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowania zmienionej stawki VAT. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie Umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-15, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH