Przetarg

SVA/U/4620-41/2020: Najem kontenerowej kotłowni olejowej wraz z montażem, demontażem oraz obsługą serwisową przy bud. 24 na terenie kompl. wojsk. w m. Warszawa, ul. Kozielska 4a oraz dla budynku Kościoła Św. Stanisława Biskupa w Radomiu, Plac Konstytucji 3 Maja 1

24-09-2020, 00:00

Dane kontaktowe

AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. Ignacego Paderewskiego 6,05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 22 101 21 00 do 03,
fax. 22 101 21 04
e-mail: biuro@amwsinevia.pl,
http:// www.amwsinevia.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 588836-N-2020 z dnia 2020-09-24 r.

AMW SINEVIA Sp. z o.o.: SVA/U/4620-41/2020: Najem kontenerowej kotłowni olejowej wraz z montażem, demontażem oraz obsługą serwisową przy bud. 24 na terenie kompl. wojsk. w m. Warszawa, ul. Kozielska 4a oraz dla budynku Kościoła Św. Stanisława Biskupa w Radomiu, Plac Konstytucji 3 Maja 1
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: AMW SINEVIA Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 14298987700000, ul. ul. Ignacego Paderewskiego  6 , 05-100  Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 101 21 00 do 03, , e-mail biuro@amwsinevia.pl, , faks 22 101 21 04.
Adres strony internetowej (URL): www.amwsinevia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.amwsinevia.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.amwsinevia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://amwsinevia.eb2b.com.pl.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
AMW SINEVIA Sp. z o.o. 05-100 Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 6 Kancelaria, I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SVA/U/4620-41/2020: Najem kontenerowej kotłowni olejowej wraz z montażem, demontażem oraz obsługą serwisową przy bud. 24 na terenie kompl. wojsk. w m. Warszawa, ul. Kozielska 4a oraz dla budynku Kościoła Św. Stanisława Biskupa w Radomiu, Plac Konstytucji 3 Maja 1
Numer referencyjny: SVA/U/4620-41/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: najem kontenerowej kotłowni olejowej wraz z montażem, demontażem oraz obsługą serwisową przy bud. 24 na terenie kompl. wojsk. w m. Warszawa, ul. Kozielska 4a oraz dla budynku Kościoła Św. Stanisława Biskupa w Radomiu, Plac Konstytucji 3 Maja 1.Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części, tj.:Część zamówienia nr 1 - Najem kontenerowej kotłowni olejowej z magazynem oleju opałowego wraz z montażem, demontażem oraz obsługą serwisową przy bud. 24 na terenie kompl. wojsk. w m. Warszawa, ul. Kozielska 4a;Część zamówienia nr 2 - Najem kontenerowej mobilnej kotłowni olejowej z magazynem oleju opałowego wraz z montażem, demontażem oraz obsługą serwisową dla budynku Kościoła Św. Stanisława Biskupa w Radomiu, Plac Konstytucji 3 Maja 1Krótki opis przedmiotu zamówienia:Część zamówienia nr 1 Kotłownia kontenerowa olejowa o mocy min. 50 kW max 80 kW, z wbudowanym magazynem oleju o poj. min. 1000 l. Kotłownia zabudowana w kontenerze, kompletna pod względem technologicznym do pracy na potrzeby centralnego ogrzewania. Przeznaczenie- instalacja centralnego ogrzewania dla budynku parterowego. Parametry pracy- 80/60 st. C.Część zamówienia nr 2Kotłownia kontenerowa olejowa mobilna- na kołach, o mocy min. 100 kW max 150 kW, z wbudowanym magazynem oleju o poj. min. 1000 l. Kotłownia zabudowana w kontenerze, kompletna pod względem technologicznym do pracy na potrzeby centralnego ogrzewania. Przeznaczenie- instalacja centralnego ogrzewania dla kościoła. Parametry pracy- 80/60 st. C.Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem (Część 1 i 2):- przygotowanie i dostarczenie przedmiotu najmu na miejsce posadowienia wraz z rozładunkiem dźwigiem i podłączeniem z istniejącą instalacją oraz dokonaniem uruchomienia;- najem kotłowni i zabezpieczenie serwisu wraz z usunięciem usterek w funkcjonowaniu przedmiotu najmu;- demontaż i transport powrotny przedmiotu najmu z miejsca posadowienia wraz z załadunkiem dźwigiem;- oznakowanie kotłowni kontenerowej tablicą informacyjną: „tymczasowy obiekt budowlany”Przedmiot zamówienia należy wykonać z wyżej wymienionymi warunkami oraz zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia (wszystkie jego części) określonego w SIWZ lub na dowolnie wybraną część tego zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 44621200-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50721000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia:Część 1 – od terminu podpisania umowy jednak nie wcześniej niż 01.10.2020 r. do 30.04.2021 r;Część 2 – od terminu podpisania umowy jednak nie wcześniej niż 01.10.2020 r. do 30.04.2021 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia brakupodstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – lub nie wezwie, jeżeliZamawiający uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych; 2. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacjiinnych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy w odniesieniu do tych podmiotówdokumenty wymienione w pkt 1); 3. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyćwykonanie części zamówienia podwykonawcy (który nie jest podmiotem, na którego zdolnościachlub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy) – dokumentywymienione w pkt 1). 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytoriumRzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1) - składa dokument lubdokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5.Dokumenty, o których mowa w pkt 4, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje siędokumentów, o których mowa w pkt 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiedniooświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organemsądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwymze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.Przepis pkt 5 stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości:Część 1 – 700,00 złCzęść 2 – 1 000,00 zł2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przez upływem terminu składania ofert.4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, co najmniej na okres związania ofertą.5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zamawiającego w Banku PEKAO S. A. Oddział Jarosław nr: 45 1240 6292 1111 0010 4929 6416 z adnotacją: wadium na „SVA/U/4620-41/2020: Najem kontenerowej kotłowni olejowej wraz z montażem, demontażem oraz obsługą serwisową przy bud. 24 na terenie kompl. wojsk. w m. Warszawa, ul. Kozielska 4a oraz dla budynku Kościoła Św. Stanisława Biskupa w Radomiu, Plac Konstytucji 3 Maja 1 część nr …………”.Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu pieniężnego Wykonawca winien dołączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, tj.: w AMW SINEVIA Sp. z o.o., 05 - 100 Nowy Dwór Maz., ul. Paderewskiego 6, kancelaria I p. (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00), a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.7. W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wymagane jest aby wadium wnoszone w pozostałych dopuszczalnych formach (formie niepieniężnej), zostało załączenie do oferty w formie oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, z zastrzeżeniem, że dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę gwarancji/poręczenia.W przypadku braku możliwości odczytania pliku stanowiącego wadium (wniesionego w formie innej niż pieniądz), z przyczyn technicznych nie leżących po stronie Zamawiającego, spowodowanych przesłaniem pliku np. uszkodzonego, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przesłanie pliku technicznie sprawnego (np. nieuszkodzonego).8. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy bezwarunkowo i nieodwołanie, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.9. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium. 10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto oferty100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Oprócz przypadków określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 - 6 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie:a) formy prawnej i oznaczenia strony w związku z przekształceniem firmy,b) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub zmiany terminu realizacji przedmiotu najmu,c) ustawowej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług - Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego brutto, d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – zmianie może ulec sposób realizacji umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-02, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Najem kontenerowej kotłowni olejowej z magazynem oleju opałowego wraz z montażem, demontażem oraz obsługą serwisową przy bud. 24 na terenie kompl. wojsk. w m. Warszawa, ul. Kozielska 4a
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część zamówienia nr 1 Kotłownia kontenerowa olejowa o mocy min. 50 kW max 80 kW, z wbudowanym magazynem oleju o poj. min. 1000 l. Kotłownia zabudowana w kontenerze, kompletna pod względem technologicznym do pracy na potrzeby centralnego ogrzewania. Przeznaczenie- instalacja centralnego ogrzewania dla budynku parterowego. Parametry pracy- 80/60 st. C.Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:- przygotowanie i dostarczenie przedmiotu najmu na miejsce posadowienia wraz z rozładunkiem dźwigiem i podłączeniem z istniejącą instalacją oraz dokonaniem uruchomienia;- najem kotłowni i zabezpieczenie serwisu wraz z usunięciem usterek w funkcjonowaniu przedmiotu najmu;- demontaż i transport powrotny przedmiotu najmu z miejsca posadowienia wraz z załadunkiem dźwigiem;- oznakowanie kotłowni kontenerowej tablicą informacyjną: „tymczasowy obiekt budowlany”Przedmiot zamówienia należy wykonać z wyżej wymienionymi warunkami oraz zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621200-5, 50721000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia:Część 1 – od terminu podpisania umowy jednak nie wcześniej niż 01.10.2020 r. do 30.04.2021 r;


Część nr: 2Nazwa: Najem kontenerowej mobilnej kotłowni olejowej z magazynem oleju opałowego wraz z montażem, demontażem oraz obsługą serwisową dla budynku Kościoła Św. Stanisława Biskupa w Radomiu, Plac Konstytucji 3 Maja 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kotłownia kontenerowa olejowa mobilna- na kołach, o mocy min. 100 kW max 150 kW, z wbudowanym magazynem oleju o poj. min. 1000 l. Kotłownia zabudowana w kontenerze, kompletna pod względem technologicznym do pracy na potrzeby centralnego ogrzewania. Przeznaczenie- instalacja centralnego ogrzewania dla kościoła. Parametry pracy- 80/60 st. C.Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem :- przygotowanie i dostarczenie przedmiotu najmu na miejsce posadowienia wraz z rozładunkiem dźwigiem i podłączeniem z istniejącą instalacją oraz dokonaniem uruchomienia;- najem kotłowni i zabezpieczenie serwisu wraz z usunięciem usterek w funkcjonowaniu przedmiotu najmu;- demontaż i transport powrotny przedmiotu najmu z miejsca posadowienia wraz z załadunkiem dźwigiem;- oznakowanie kotłowni kontenerowej tablicą informacyjną: „tymczasowy obiekt budowlany”Przedmiot zamówienia należy wykonać z wyżej wymienionymi warunkami oraz zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621200-1, 50721000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia:Część 2 – od terminu podpisania umowy jednak nie wcześniej niż 01.10.2020 r. do 30.04.2021 r.