Przetarg

Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami w ramach realizacji projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra”

10-09-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zjednoczenia 110,65-120 Zielona Góra
tel. 68 353-67-04,
fax. 68 353-36-84
e-mail: uzp@gm.zgora.pl,
http:// www.gm.zgora.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 583313-N-2020 z dnia 2020-09-10 r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami w ramach realizacji projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra, krajowy numer identyfikacyjny 65423300000000, Wiesław Jendraszyk, tel. +48 68 4783297, e-mail: w.jendraszyk@um.zielona-gora.pl
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Zjednoczenia 110, 65 – 120 Zielona Góra, krajowy numer identyfikacyjny 36826809700000, Justyna Smolska, tel. +48 68 3536704, e-mail: uzp@gm.zgora.pl

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, krajowy numer identyfikacyjny 36826809700000, ul. Zjednoczenia   110 , 65-120  Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 353-67-04, , e-mail uzp@gm.zgora.pl, , faks 68 353-36-84.
Adres strony internetowej (URL): www.gm.zgora.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
samorządowy zakład budżetowy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Niniejsze zamówienie jest zamówieniem wspólnym, o którym mowa w art. 16 Pzp, udzielanym na mocy Zarządzenia Nr 528.2020 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 8 lipca 2020r. w sprawie wyznaczenia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji „Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra” na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze i Urzędu Miasta Zielona Góra.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.gm.zgora.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gm.zgora.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Kancelaria, 65 – 120 Zielona Góra ul. Zjednoczenia 110

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami w ramach realizacji projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra”
Numer referencyjny: DZ.261.19.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Wykonawca może złożyć ofertę na 1, 2, 3 lub 4 zadania.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami i przedmiarami robót, na budowę instalacji centralnego ogrzewania /etażowego/ wraz z niezbędną rozbudową instalacji gazowej , montażem pieca gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji ciepłej i zimnej wody wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania (części), które dotyczą opracowania dokumentacji projektowych dla następujących ilości lokali: Zadanie I: 45 lokali mieszkalnych Zadanie II: 45 lokali mieszkalnych Zadanie III: 45 lokali mieszkalnych Zadanie IV: 45 lokali mieszkalnych Adresy lokali przypisanych do poszczególnych zadań zawarte są w załączniku nr 4 do SIWZ „Wykaz lokali”. 3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać odrębnie dla każdego lokalu dokumentację składającą się z następujących opracowań: - projekt budowlany z inwentaryzacją i informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - kosztorys inwestorski, - przedmiar robót, - Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, - wszelkie inne opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, - uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, sprawdzenia i decyzje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, - uzyskać pozwolenie na budowę. Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji określono w „Wytycznych do opracowania dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami” stanowiącymi załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności z zakresu projektowania, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł (sto tysięcy). Wykonawca dostarczy przedmiotową polisę wraz z dowodem opłaty składki i pełną treścią wszystkich mających zastosowanie warunków. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 6. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SIWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia. 7. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu. 8. Ze względu na charakter usługi, Zamawiający odstępuje od wskazania zakresu czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

II.5) Główny kod CPV: 71321200-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71222000-0
71245000-7
71242000-6
71250000-5
71220000-6
71300000-1
71324000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-04-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-04-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonywania zamówienia – do dnia 30.04.2021r. wraz z pozwoleniami na budowę
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: a. zdolności technicznej (w zakresie potencjału personelu) - Wykonawca musi dysponować następującymi osobami: - minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Powyższy warunek jest obowiązujący niezależnie od ilości zadań na które Wykonawca składa ofertę. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu osób. Uwaga: - Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; W związku z art. 26 ust. 6 ustawy Zamawiający odstąpi od powyższej czynności w sytuacji, gdy jest w posiadaniu ww. dokumentu dotyczącego tego Wykonawcy lub może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700). 1a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 1a), zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) "wykaz osób", o których mowa w pkt. 10.2.3)a. SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami wg załącznika nr III.1 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ; 2) Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ, aktualne na dzień składania oferty. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. oświadczenie, składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną; 3) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, aktualne na dzień składania oferty. 4) Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 12.5.3) SIWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego. 5) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Powyższe oświadczenie wykonawca przekaże zamawiającemu bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Określenie dopuszczalnych zmian postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zawarte jest w projekcie umowy (§18).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami w ramach realizacji projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra” - zadanie nr 1 (45 lokali mieszkalnych)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami i przedmiarami robót, na budowę instalacji centralnego ogrzewania /etażowego/ wraz z niezbędną rozbudową instalacji gazowej , montażem pieca gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji ciepłej i zimnej wody wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. 2. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowych dla 45 lokali mieszkalnych Adresy lokali przypisanych do zadania zawarte są w załączniku nr 4 do SIWZ „Wykaz lokali”. 3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać odrębnie dla każdego lokalu dokumentację składającą się z następujących opracowań: - projekt budowlany z inwentaryzacją i informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - kosztorys inwestorski, - przedmiar robót, - Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, - wszelkie inne opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, - uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, sprawdzenia i decyzje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, - uzyskać pozwolenie na budowę. Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji określono w „Wytycznych do opracowania dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami” stanowiącymi załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV –71222000-0 Usługi inżynieryjne w zakresie projektu CPV –71245000-7 Plany zatwierdzające rysunki robocze i specyfikacje CPV –71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu , oszacowanie kosztów CPV –71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych CPV –71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe CPV –71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego CPV –71300000-1 Usługi inżynieryjne CPV –71324000-5 Usługi mierzenia ilości
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71321200-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami w ramach realizacji projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra” - zadanie nr 2 (45 lokali mieszkalnych)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami i przedmiarami robót, na budowę instalacji centralnego ogrzewania /etażowego/ wraz z niezbędną rozbudową instalacji gazowej , montażem pieca gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji ciepłej i zimnej wody wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. 2. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowych dla 45 lokali mieszkalnych Adresy lokali przypisanych do zadania zawarte są w załączniku nr 4 do SIWZ „Wykaz lokali”. 3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać odrębnie dla każdego lokalu dokumentację składającą się z następujących opracowań: - projekt budowlany z inwentaryzacją i informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - kosztorys inwestorski, - przedmiar robót, - Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, - wszelkie inne opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, - uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, sprawdzenia i decyzje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, - uzyskać pozwolenie na budowę. Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji określono w „Wytycznych do opracowania dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami” stanowiącymi załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV –71222000-0 Usługi inżynieryjne w zakresie projektu CPV –71245000-7 Plany zatwierdzające rysunki robocze i specyfikacje CPV –71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu , oszacowanie kosztów CPV –71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych CPV –71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe CPV –71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego CPV –71300000-1 Usługi inżynieryjne CPV –71324000-5 Usługi mierzenia ilości
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71321200-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami w ramach realizacji projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra” - zadanie nr 3 (45 lokali mieszkalnych)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami i przedmiarami robót, na budowę instalacji centralnego ogrzewania /etażowego/ wraz z niezbędną rozbudową instalacji gazowej , montażem pieca gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji ciepłej i zimnej wody wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. 2. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowych dla 45 lokali mieszkalnych Adresy lokali przypisanych do zadania zawarte są w załączniku nr 4 do SIWZ „Wykaz lokali”. 3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać odrębnie dla każdego lokalu dokumentację składającą się z następujących opracowań: - projekt budowlany z inwentaryzacją i informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - kosztorys inwestorski, - przedmiar robót, - Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, - wszelkie inne opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, - uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, sprawdzenia i decyzje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, - uzyskać pozwolenie na budowę. Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji określono w „Wytycznych do opracowania dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami” stanowiącymi załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV –71222000-0 Usługi inżynieryjne w zakresie projektu CPV –71245000-7 Plany zatwierdzające rysunki robocze i specyfikacje CPV –71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu , oszacowanie kosztów CPV –71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych CPV –71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe CPV –71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego CPV –71300000-1 Usługi inżynieryjne CPV –71324000-5 Usługi mierzenia ilości
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71321200-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami w ramach realizacji projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra” - zadanie nr 4 (45 lokali mieszkalnych)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami i przedmiarami robót, na budowę instalacji centralnego ogrzewania /etażowego/ wraz z niezbędną rozbudową instalacji gazowej , montażem pieca gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji ciepłej i zimnej wody wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. 2. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowych dla 45 lokali mieszkalnych Adresy lokali przypisanych do zadania zawarte są w załączniku nr 4 do SIWZ „Wykaz lokali”. 3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać odrębnie dla każdego lokalu dokumentację składającą się z następujących opracowań: - projekt budowlany z inwentaryzacją i informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - kosztorys inwestorski, - przedmiar robót, - Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, - wszelkie inne opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, - uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, sprawdzenia i decyzje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, - uzyskać pozwolenie na budowę. Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji określono w „Wytycznych do opracowania dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami” stanowiącymi załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV –71222000-0 Usługi inżynieryjne w zakresie projektu CPV –71245000-7 Plany zatwierdzające rysunki robocze i specyfikacje CPV –71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu , oszacowanie kosztów CPV –71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych CPV –71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe CPV –71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego CPV –71300000-1 Usługi inżynieryjne CPV –71324000-5 Usługi mierzenia ilości
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71321200-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: