Przetarg

usługi w zakresie konserwacji, napraw i usuwania awarii: systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji mroźniczej i chłodniczej wraz z przynależnymi urządzeniami w 17 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu; kotłowni na paliwo gazowe zlokalizowanych w Żłobku nr 15 przy ul. Łukowej 37 we Wrocławiu i w budynku administracyjnym Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu; węzła cieplnego zlokalizowanego w Żłobku nr 14 przy ul. Mulickiej 4c we Wrocławiu; detektorów gazu w kuchni Żłobków nr 3, 6 i 15.

18-12-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Wrocławski Zespół Żłobków
Fabryczna 15,53-609 Wrocław
tel. +4871 365 03 46,
fax. +48713650358
e-mail: przetargi@wzz.wroc.pl,
http:// http://www.bip.wzz.wroc.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 636966-N-2019 z dnia 2019-12-18 r.

Wrocławski Zespół Żłobków: usługi w zakresie konserwacji, napraw i usuwania awarii: systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji mroźniczej i chłodniczej wraz z przynależnymi urządzeniami w 17 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu; kotłowni na paliwo gazowe zlokalizowanych w Żłobku nr 15 przy ul. Łukowej 37 we Wrocławiu i w budynku administracyjnym Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu; węzła cieplnego zlokalizowanego w Żłobku nr 14 przy ul. Mulickiej 4c we Wrocławiu; detektorów gazu w kuchni Żłobków nr 3, 6 i 15.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków, krajowy numer identyfikacyjny 02154505100000, ul. Fabryczna  15 , 53-609  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +4871 365 03 46, , e-mail przetargi@wzz.wroc.pl, , faks +48713650358.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.wzz.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.wzz.wroc.pl)

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy w formie pisemnej
Adres:
Wrocławski Zespół Żłobków ul. Fabryczna 15 53-609 Wrocław Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi w zakresie konserwacji, napraw i usuwania awarii: systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji mroźniczej i chłodniczej wraz z przynależnymi urządzeniami w 17 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu; kotłowni na paliwo gazowe zlokalizowanych w Żłobku nr 15 przy ul. Łukowej 37 we Wrocławiu i w budynku administracyjnym Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu; węzła cieplnego zlokalizowanego w Żłobku nr 14 przy ul. Mulickiej 4c we Wrocławiu; detektorów gazu w kuchni Żłobków nr 3, 6 i 15.
Numer referencyjny: Znak postępowania: ZP-30/WZŻ/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:OPIS PONIŻEJ ZAPRERZENTOWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SKŁADA SIĘ Z 5 CZĘŚCI:CZĘŚĆ 1 – WENTYLACJA I KLIMATYZACJA (Żłobki od 1 do 15 oraz Administracja WZŻ) ORAZ INSTALACJA CHŁODNICZA I MROŹNICZA (Żłobek nr 15)CZĘŚĆ 2 – KOTŁOWNIE (Żłobek 15 oraz Administracja WZŻ),CZĘŚĆ 3 – WĘZEŁ CIEPLNY (Żłobek nr 14)CZĘŚĆ 4 – DETEKTORY GAZU (Żłobek nr 3, 6 i 15)CZĘŚĆ 5 – OGÓLNE ZASADY REALIZACJI UMOWY W ODNIESIENIU DO CZĘŚCI 1, 2, 3 i 4 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIACZĘŚĆ 1 - WENTYLACJA I KLIMATYZACJA ORAZ INSTALACJA CHŁODNICZA I MROŹNICZAPrzedmiotem zamówienia są usługi w zakresie konserwacji, napraw i usuwania awarii systemów klimatyzacji i wentylacji wraz z przynależnymi urządzeniami w 17 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz instalacji mroźniczej i chłodniczej w Żłobku nr 15 w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowej umowy.Przedmiotem zamówienia jest:1. Wykonywanie usług w zakresie konserwacji (przeglądy sprawności oraz stanu technicznego wraz z wykonaniem niezbędnych czynności konserwacyjnych), napraw i usuwania awarii systemów klimatyzacji i wentylacji, wraz z przynależnymi urządzeniami, w 17 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz instalacji mroźniczej i chłodniczej w Żłobku nr 15: 1.1. Żłobek nr 1 -ul. Lwowska 20, Wrocław,1.2. Żłobek nr 2 – ul. Zemska 33, Wrocław,1.3. Żłobek nr 3 – ul. Białowieska 27, Wrocław,1.4. Żłobek nr 4 –ul. Kłodnicka 25, Wrocław,1.5. Żłobek nr 5 – ul. Dokerska 5, Wrocław,1.6. Filia Żłobka nr 5 – ul. Krystyny i Mariana Barskich 45, Wrocław1.7. Żłobek nr 6 – ul. Krowia 1, Wrocław,1.8. Żłobek nr 7 – ul. Drukarska 9, Wrocław,1.9. Żłobek nr 8 – ul. Sądowa 6, Wrocław,1.10. Żłobek nr 9 – ul. Wrońskiego 13d, Wrocław,1.11. Żłobek nr 10 – ul. H. Brodatego 17, Wrocław,1.12. Żłobek nr 11 – ul. Hubska 39, Wrocław,1.13. Żłobek nr 12 – ul. Jugosłowiańska 85a, Wrocław,1.14. Żłobek nr 13 – ul. Wieczysta 107, Wrocław,1.15. Żłobek nr 14 – ul. Mulicka 4c, Wrocław,1.16. Żłobek nr 15 – ul. Łukowa 37, Wrocław,1.17. Budynek administracyjny – ul. Fabryczna 15, Wrocław,2. Wykaz systemów klimatyzacji i wentylacji oraz przynależnych im urządzeń zestawiono odrębnie (Załącznik nr 1.1).3. Przeprowadzenie przeglądów stanu technicznego oraz sprawności wraz z wykonaniem czynności konserwacyjnych i naprawczych instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z przynależnymi urządzeniami w 17 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz instalacji mroźniczej i chłodniczej w Żłobku nr 15. 4. CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI SERWISOWYCH URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH ORAZ INSTALACJI CHŁODNICZEJ I MROŹNICZEJ1-raz na 6 miesięcy (pierwszy przegląd wykonać - kwiecień 2020 r., drugi przegląd - październik 2020 r.- centrale wentylacyjne nawiewne, nawiewno-wywiewne,- klimatyzatory typu Split, przenośne,- agregaty chłodnicze central wentylacyjnych, klimatyzatorów,- komory chłodnicze i mroźnicze,- wentylatory dachowe, kanałowe, promieniowe,- wymiana filtrów tkaninowych,- kontrola filtrów siatkowych z ewentualną wymianą.1-raz w roku - kwiecień 2020 r.: - sprawdzenie wydajności wentylacji i poziomu hałasu – dotyczy wszystkich central wentylacyjnych i wentylatorów dachowych i kanałowych, (zgodnie z Normą PN-EN 12599:2013-04 – Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji w odniesieniu do PN-EN 12792:2006 – Wentylacja budynków – Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach).W przypadku urządzeń objętych gwarancją producenta należy bezwzględnie dochować terminów wynikających z warunków gwarancji.Zaleca się wykonanie pierwszej wymiany filtrów późną wiosną po zakończeniu okresu pylenia roślin. Kolejna wymiana zgodnie z wyżej wymienioną częstotliwością.Sprawdzenie wydajności wentylacji powinno nastąpić przed okresem letnim.Zamawiający ma prawo skorygować powyższe ustalenia w szczególnych przypadkach (wyłączenie obiektu z eksploatacji, konieczność koordynacji z innymi zadaniami, optymalizacja zadań) za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości przeglądów na poszczególnych obiektach żłobków za dodatkowym zleceniem i wynagrodzeniem, w cenie określonej w formularzu asortymentowo-cenowym.Zamawiający w przypadku sygnalizacji przez kierownika obiektu konieczności wcześniejszego (w innym terminie) wykonania przeglądów klimatyzacji i wentylacji ma prawo do dokonania zmian terminów. Zamawiający przewiduje możliwość wyłączenia z użytkowania, w związku z pracami remontowymi co najwyżej 2 obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków, tj. w terminie od lipca 2020r. W powyższym przypadku Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27).Szczegółowe terminy wykonania wszelkich przeglądów należy uzgadniać z użytkownikiem danego obiektu i z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym Zamawiającego, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Urządzenia w obiektach żłobków nr 3 przy ul. Białowieskiej 27, nr 6 przy ul. Krowiej 1, nr 5 Filia przy ul. Barskich 45, nr 10 przy ul. H. Brodatego 17 i nr 12 przy ul. Jugosłowiańskiej 85a, wymienione w załączniku nr 1.1. do umowy, objęte są gwarancją Wykonawcy remontów obiektów, ale są przez Zamawiającego objęte konserwacją bieżącą. Wszelkie naprawy na wyżej wymienionych obiektach będą się odbywały w ramach gwarancji. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, podczas przeglądów i konserwacji bieżącej nieprawidłowości i uchybień na wskazanych obiektach, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w protokole stanowiącym załącznik nr 1.4 lub załącznik nr 6. 5. Wykonawca winien wykonać następujące czynności podczas przeglądów:5.1. Przegląd techniczny klimatyzatorów:• wymiana filtra odwadniacza (przy nadmiernym zawilgoceniu czynnika),• kontrola poziomu hałasu pracy jednostki zewnętrznej i wewnętrznej,• kontrola ciśnienia czynnika chłodniczego (ciśnienie postojowe/grzanie/chłodzenie),• kontrola ilości czynnika chłodniczego (należy opróżnić układ, skontrolować ilość czynnika chłodniczego i ponownie napełnić układ, ewentualnie uzupełniając ilość czynnika),• kontrola połączeń elektrycznych,• oczyszczenie skraplacza jednostki zewnętrznej wodą pod ciśnieniem, a następnie przeznaczonymi do tego środkami chemicznymi, w razie potrzeby prostowanie lameli,• czyszczenie lub wymiana filtrów powietrza,• czyszczenie i dezynfekcja parownika jednostki wewnętrznej, w razie potrzeby prostowanie lamel,• kontrola stanu instalacji odprowadzania skroplin, w razie potrzeby udrożnienie,• uzupełnienie braków lub pęknięć izolacji na całej dostępnej długości instalacji freonowej,• kontrola prędkości powietrza wylotowego w jednostce wewnętrznej,• wykonanie próby szczelności instalacji freonu w klimatyzatorach i przekazanie protokołów z wykonania próby Zamawiającemu.5.2. Przegląd techniczny central wentylacyjnych: • sprawdzenie stanu powierzchni obudowy centrali, • czyszczenie i mycie powierzchni wewnętrznych centrali, • sprawdzenie wypoziomowania centrali, • oczyszczenie i sprawdzenie drożności oraz działania układu odprowadzenia skroplin, • sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów osłon, momentów dokręcenia śrub i wkrętów, ewentualne uzupełnienie brakujących elementów (np. śrub), • sprawdzenie zamocowania centrali do ramy i śrub fundamentowych, • sprawdzenie działania przepustnic wielopłaszczyznowych, • sprawdzenie osadzenia filtrów, • czyszczenie lub wymiana filtrów, • sprawdzenie ustawienia i zamocowania silników elektrycznych, • sprawdzenie działania wirników wentylatorów poprzez ręczne uruchomienie, • sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów i silników (ewentualna wymiana łożysk), • sprawdzenie płaszczyzny kół pasowych, • sprawdzenie działania przekładni pasowej (z ewentualną wymianą), • kontrola, a w razie konieczności wymiana pasków klinowych, • sprawdzenie stanu zabrudzenia oraz działania grzałki nagrzewnicy (ewentualna wymiana, jeśli występuje), • czyszczenie nagrzewnicy za pomocą sprężonego powietrza,• sprawdzenie stanu zabrudzenia lamel chłodnicy, • czyszczenie i mycie chłodnicy, • sprawdzenie stanu odkraplaczy, • sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin,• sprawdzenie pasków napędzających wymienniki oraz czyszczenie za pomocą sprężonego powietrza, • uruchomienie centrali, kontrola pracy, • wykonanie pomiarów kontrolnych,• kontrola poziomu hałasu pracy,• sprawdzenie i analiza kodów błędów automatyki.5.3. Przegląd techniczny instalacji wentylacyjnej:• kontrola szczelności instalacji wentylacyjnej,• kontrola stanu izolacji cieplnej kanałów (ewentualne uzupełnienie),• oczyszczenie mechaniczne oraz chemiczne kanałów wentylacyjnych,• kontrola zatłuszczenia okapów i kanałów wentylacyjnych w kuchni (jeśli potrzeba oczyszczenie),• pomiar prędkości i ilości powietrza przepływającego przez kratki nawiewne i wywiewne w pomieszczeniach (określić ilość wymian/godzina).5.4. Wykonawca winien dokonać wpisów do książek kontroli, jeśli takie istnieją, potwierdzające wykonanie przeglądów. CZĘŚĆ 2 – KOTŁOWNIEPrzedmiotem zamówienia są usługi w zakresie konserwacji, napraw i usuwanie awarii kotłowni na paliwo gazowe w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2020r. lub do wyczerpania kwoty przewidzianej na realizację przedmiotowej umowy, zlokalizowanych w dwóch obiektach Zamawiającego: w Żłobku nr 15 przy ul. Łukowej 37 we Wrocławiu oraz w budynku administracyjnym przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu wraz z urządzeniami odwadniającymi pomieszczenia kotłowni i Aktywnym Systemem Bezpieczeństwa typu GAZEX.Przedmiotem zamówienia jest:1. Obsługa i konserwacja urządzeń i instalacji kotłowni zgodnie z wymaganiami producentów określonymi w dokumentacji technicznej (Dokumentacje Techniczno-Ruchowe, Instrukcje Obsługi, Karty Katalogowe Urządzeń) i powszechnie obowiązującymi przepisami technicznymi dotyczącymi eksploatacji tego typu obiektów z zachowaniem wymogów PPOŻ i BHP. 1) kontrola stanu napełnienia instalacji centralnego ogrzewania,2) kontrola i konserwacja urządzeń technologicznych – kotłów wodnych na paliwo gazowe, podgrzewaczy pojemnościowych, pomp, urządzeń zabezpieczających, regulacyjnych, armatury odcinającej, regulacyjnej i pomiarowej oraz urządzeń automatyki i sterowania; kontrola winna być przeprowadzona z uwzględnieniem efektywności energetycznej wszystkich kotłów,3) kontrola wskazań urządzeń rejestrujących i armatury kontrolno-pomiarowej,4) kontrola szczelności instalacji i drożności ciągów odpowietrzających i odwadniających,5) kontrola stanu połączeń armatury i rurociągów,6) komputerowa analiza spalin wraz z regulacją palnika w razie potrzeby,7) kontrola stanu ochrony anodowej podgrzewaczy pojemnościowych,8) kontrola skuteczności uzdatniania stacji uzdatniania wody uzupełniającej, 9) kontrola skuteczności neutralizacji kondensatu, 10) kontrola powłok malarskich urządzeń i instalacji,11) kontrola i konserwacja Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa (ASB) typu „GAZEX”,12) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej.UWAGA: Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania urządzeń powinny zostać niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, a w przypadku braku takiej możliwości Wykonawca jest zobowiązany obniżyć parametry eksploatacyjne urządzenia lub całej kotłowni do wyłączenia z eksploatacji włącznie, o czym należy poinformować Przedstawiciela Zamawiającego.2. Okresowa kontrola lub korekta nastaw i oprogramowania sterującego stosownie do trybu eksploatacji kotłowni w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego z uwagi na sezonowe warunki pogodowe, wyłączenia urlopowe żłobków, długoterminowe remonty, dezynfekcja termiczna instalacji c.w.u. 3. Usuwanie awarii wynikłych w czasie trwania umowy.UWAGA: W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca winien przybyć na miejsce do 180 minut od chwili telefonicznego zgłoszenia, potwierdzonego e-mailem lub faksem. W sytuacjach wymagających natychmiastowego działania, Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego o zakresie awarii i przewidywanych kosztach jej usunięcia. Wykonanie usługi nastąpi po pisemnej akceptacji kosztów przez Przedstawiciela Zamawiającego.4. Przygotowanie urządzeń kotłowni do przeglądów dokonywanych przez inspektorów Dozoru Technicznego oraz uczestniczenie w wyżej wymienionych przeglądach, a także zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, § 23, ust. 1 pkt. 1 lit. c (Dz.U.2018.1984 t.j. z dnia 2018.10.16 z późn.zm.) – przygotowanie kotłowni i uczestniczenie w przeglądzie okresowej kontroli budynku – dotyczy kotłowni przy ul. Łukowej 37.5. W czasie trwania umowy Wykonawca pełni rolę przedstawiciela Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2019.667 t.j. z dnia 2019.04.10 z późn. zm.).6. Prowadzenie książki kotłowni i dokonywanie w niej wpisów z każdorazowego przeglądu, awarii oraz z kontroli, a także bieżące uzupełnienie dokumentacji dotyczącej kotłowni oraz dokumentacji dotyczącej ASB Gazex.7. Utrzymywanie w czystości pomieszczeń i urządzeń kotłowni oraz schematów i oznakowań, wykazów urządzeń i armatury oraz dokumentacji technicznej przechowywanej w kotłowni.8. Wykonawca ma prawo wnioskować o rodzaj i zakres prac niezbędnych do wykonania, a mających wpływ na bezawaryjną i ekonomiczną pracę kotłowni.9. Czynności obsługowe i konserwacyjne muszą być wykonywane przez firmę, która posiada ważne uprawnienia do obsługi urządzeń kotłowni.10. Czynności obsługowe i konserwacyjne muszą być wykonywane według zaleceń producentów urządzeń zawartych w załączonej dokumentacji technicznej, tj.:10.1. zgodnie z zasadami eksploatacji urządzeń ciepłowniczych w sposób zapewniający właściwe i zgodne z przeznaczeniem ich wykorzystanie oraz racjonalne i oszczędne użytkowanie paliw i energii,10.2.w sposób zapewniający bezpieczeństwo obsługi zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.1996.62.287 z dnia 1996.06.01 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U.2013.492 z dnia 2013.04.23 późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tekst jednolity (Dz.U.2003.169.1650 j.t. z dnia 2003.09.29 z późn. zm.),10.3 w przypadku urządzeń i armatury, dla której Zamawiający nie zamieścił dokumentacji technicznej producenta (zawory odcinające, zwrotne, kurki manometryczne itp., o prostej budowie i powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych) w sposób zapewniający ich sprawne działanie i możliwość otwarcia oraz zamknięcia bez użycia narzędzi, a w pozostałych przypadkach analogicznie do podobnych urządzeń posiadających dokumentację producenta,10.4 Wykonawca dostarczy na swój koszt niezbędne materiały eksploatacyjne oraz niezbędne narzędzia i materiały do bieżącej konserwacji urządzeń technologicznych kotłowni jak: szczeliwo, smar, uszczelki, śruby, podkładki, itp.,10.5 wymiana urządzeń lub ich części w tym anody, reagenty, części instalacji i armatury odbędą się na koszt Zamawiającego i zostaną rozliczone w ramach napraw.11. Minimalna częstotliwość wykonywania czynności serwisowych1) raz w miesiącu (do ostatniego dnia każdego miesiąca):• kontrola stanu napełnienia instalacji centralnego ogrzewania• kontrola stanu połączeń i armatury• kontrola wskazań urządzeń rejestrujących i armatury kontrolno-pomiarowej• kontrola szczelności instalacji i drożności ciągów odpowietrzających i odwadniających• kontrola powłok malarskich urządzeń i instalacji • kontrola pracy pomp (osłuchowo) • kontrola zaworów bezpieczeństwa z ręcznym uruchomieniem • kontrola działania czujników niskiego poziomu wody w kotle• kontrola sprawności przeponowego naczynia wzbiorczego (osłuchowo)• kontrola działania pomp odwadniających • kontrola czystości pomieszczeń i oznakowania oraz kompletności dokumentacji w kotłowni• dokonanie wpisu w książce kotłowni2) raz na trzy miesiące (marzec, czerwiec, wrzesień):• kontrola ASB Gazex• kontrola działania armatury odcinającej • kontrola nastaw i oprogramowania sterującego z ewentualną korektą• kontrola skuteczności neutralizacji kondensatu 3) raz na pół roku (kwiecień, październik): • demontaż, oczyszczenie i ponowny montaż zaworów bezpieczeństwa• odszlamianie studzienki odwadniającej oraz oczyszczenie pompy• kontrola pracy i uzupełnienie zładu4) raz do roku (przed okresem grzewczym – sierpień):• demontaż i oczyszczenie palników kotłów• demontaż i kontrola elektrod zapłonowych • odszlamianie kotła • analiza spalin wraz z regulacją palnika w razie potrzeby• kontrola ochrony anodowej pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u. • odszlamianie podgrzewaczy pojemnościowych• oczyszczenie filtrów • kontrola sprawności armatury zwrotnej• kontrola i dokręcenie styków elektrycznych oraz przepustów kablowych• kontrola pracy pomp na wszystkich biegach• kontrola ciśnieniowa przeponowych naczyń wzbiorczych po odłączeniu od instalacji z uzupełnieniem przestrzeni gazowej azotem• testy kontrolne kotłów (zanik napięcia, brak jonizacji, kontrola ścieżki gazowej, przegrzew)• kontrola wskazań urządzeń rejestrujących, ponowne zaprogramowanie i uruchomienie• kalibracja głowicy urządzenia ASB Gazex10.5 wg potrzeb Zamawiającego:Wykonywanie wszelkich czynności związanych z eksploatacją kotłowni wynikających z odrębnych przepisów lub decyzji właściwych organów, jak na przykład dezynfekcja termiczna instalacji c.o. UWAGA: w przypadku realizacji dezynfekcji w trybie automatycznym należy bezwzględnie powiadomić użytkownika obiektu o zaprogramowanym czasie jej realizacji i związanych z tym zagrożeniach.Zamawiający zastrzega prawo bieżącej kontroli wszelkich czynności serwisowych i naprawczych. Roboty zanikowe, które nie zostaną zgłoszone Przedstawicielowi Zamawiającego mogą nie zostać uznane. Zamawiający ma prawo zażądać ich powtórzenia na koszt Wykonawcy.CZĘŚĆ 3 – WĘZEŁ CIEPLNYPrzedmiotem zamówienia są usługi w zakresie konserwacji, napraw i usuwania awarii węzła cieplnego zlokalizowanego w Żłobku nr 14 przy ul. Mulickiej 4c we Wrocławiu, w terminie od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2020r. lub do wyczerpania kwoty przewidzianej na realizację przedmiotowej umowy.PODSTAWA PRAWNA- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 z późn.zm.), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 j.t. z dnia 2019.06.07 z późn. zm.), - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2017.1040 t.j. z dnia 2017.05.30 z późn. zm).CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA WĘZŁA - ilość funkcji – 3 - centralne ogrzewanie 80/60 C Q c.o. 154 kW - ciepła woda użytkowa 60/10 C Q c.w.u. 44 kW ( Qc.w.u. max 120 kW ) - wentylacja 80/60 C Q w. 120 kW Całkowita moc zamówiona Q Σ 394 kW ( Minimalny pobór mocy poza sezonem grzewczym Q min. 44 kW)- armatura pomiarowa i regulacyjna: - ciepłomierz: Kamstrup Multical 601 - przetwornik przepływu: Ultraflow 54 - para/czujników temperatury: PT 500 - regulatory hydrauliczne (dla węzła): Samson 45-9 dn 15 - wodomierz c.w.u.: JS 1,5 - 0.2 - wodomierz wody uzupełniającej zład c.o.: BMeters GSD5 - urządzenia zabezpieczające: - zawór bezpieczeństwa: SYR 1915 (nastawa 0,6 MPa) - naczynie wzbiorcze: Reflex 80NG - wyłącznik przeciwporażeniowy typu P304 miejsce zainstalowania RN 1x12PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA1. Konserwacja (przeglądy serwisowe) wykonywane raz na miesiąc, naprawy i usuwanie awarii urządzeń i instalacji węzła cieplnego w Żłobku nr 14 przy ul. Milickiej 4c we Wrocławiu zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej producentów (Dokumentacje Techniczno-Ruchowe, Instrukcje Obsługi, Karty Katalogowe Urządzeń) oraz powszechnie obowiązującymi przepisami technicznymi dotyczącymi eksploatacji tego typu obiektów z zachowaniem wymogów PPOŻ i BHP tj.:1.1 kontrola stanu napełnienia instalacji centralnego ogrzewania,1.2 kontrola i konserwacja urządzeń technologicznych – wymienników ciepła, podgrzewaczy pojemnościowych, pomp, urządzeń zabezpieczających, regulacyjnych, armatury odcinającej, regulacyjnej i pomiarowej oraz urządzeń automatyki i sterowania,1.3 kontrola wskazań urządzeń rejestrujących i armatury kontrolno-pomiarowej,1.4 kontrola szczelności instalacji i drożności ciągów odpowietrzających i odwadniających,1.5 kontrola stanu połączeń armatury i rurociągów,1.6 kontrola stanu ochrony anodowej podgrzewaczy pojemnościowych,1.7 kontrola powłok malarskich urządzeń i instalacji,1.8 prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej, w tym zapisy w książkach serwisowych.UWAGA: Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania urządzeń powinny zostać niezwłocznie usunięte, a w przypadku braku takiej możliwości należy stosownie obniżyć parametry eksploatacyjne urządzenia lub całego węzła do wyłączenia z eksploatacji włącznie, o czym należy poinformować przedstawiciela Zamawiającego. 2. Okresowa kontrola lub korekta nastaw i oprogramowania sterującego będzie wykonywana stosownie do trybu eksploatacji węzła, w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego, dokonanym na piśmie, z uwzględnieniem sezonowych warunków pogodowych, wyłączeń urlopowych żłobków, długoterminowych remontów, dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.3. Przygotowanie urządzeń węzła cieplnego do przeglądów dokonywanych przez inspektorów Dozoru Technicznego oraz uczestniczenie w wyżej wymienionych przeglądach, a także zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.2014r. o charakterystyce energetycznej budynków, § 23, ust. 1 pkt. 1 lit. c (Dz.U.2019.1984 t.j. z dnia 2019.10.16 z późn.zm.) – przygotowanie węzła cieplnego i uczestniczenie w przeglądzie okresowej kontroli budynku.4. W czasie trwania umowy Wykonawca pełni rolę przedstawiciela Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2019.667 t.j. z dnia 2019.04.10 z późn.zm.).ZASADY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA1. Wykonawca co miesiąc będzie dokonywał przeglądu serwisowego węzła cieplnego i konserwacji.2. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania napraw Wykonawca winien powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego w protokole z przeglądu i konserwacji o zakresie i przewidywanych kosztach napraw. W oparciu o powyższe Zamawiający przygotuje zlecenie z określonym zakresem oraz terminem wykonania prac. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym – dotyczy jedynie napraw o wartości powyżej 50,00 zł netto.3. W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca winien przystąpić do jej usuwania w terminie do 180 minut od chwili otrzymania zgłoszenia (telefonicznie, e-mailem lub faksem) oraz powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego o zakresie awarii i przewidywanych kosztach jej usunięcia. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym – dotyczy jedynie napraw o wartości powyżej 50,00 zł netto.4. Przygotowanie urządzeń węzła do przeglądów dokonywanych przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego oraz uczestniczenie w w/w przeglądach.5. Prowadzenie książki eksploatacji węzła i dokonywanie w niej wpisów z każdorazowego przeglądu, awarii oraz kontroli, a także bieżące uzupełnienie dokumentacji dotyczącej węzła. 6. Utrzymywanie w czystości pomieszczeń i urządzeń węzła oraz schematów i oznakowań, wykazów urządzeń i armatury oraz dokumentacji technicznej przechowywanej w pomieszczeniu węzła.7. Czynności obsługowe i konserwacyjne muszą być wykonywane przez osoby, które posiadają ważne uprawnienia do obsługi urządzeń węzła.8. Czynności obsługowe i konserwacyjne muszą być wykonywane według zaleceń producentów urządzeń węzła i obowiązującymi w tym zakresie wymogami, tj.:a) zgodnie z zasadami eksploatacji urządzeń ciepłowniczych w sposób zapewniający właściwe i zgodne z przeznaczeniem ich wykorzystanie oraz racjonalne i oszczędne użytkowanie paliw i energii,b) w sposób zapewniający bezpieczeństwo obsługi, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.1996.62.287 z dnia 1996.06.01 z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U.2013.492 z dnia 2013.10.24 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tekst jednolity (Dz.U.2003.169.1650 j.t. z dnia 2003.09.29 z późn.zm.).c) w przypadku drobnych urządzeń i armatury (zawory odcinające, zwrotne, kurki manometryczne itp. o prostej budowie i powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych) w sposób zapewniający ich sprawne działanie i możliwość otwarcia i zamknięcia bez użycia narzędzi.d) Wykonawca dostarczy na swój koszt niezbędne materiały eksploatacyjne oraz niezbędne narzędzia i materiały do bieżącej konserwacji urządzeń technologicznych węzła jak: smar, uszczelki, śruby, podkładki, bezpieczniki, wyłączniki, żarówki, klucze, wkładki itp. o wartości rynkowej do 50 zł netto co należy uwzględnić w cenie oferty.e) W przypadku awarii urządzeń lub ich części przekraczających wartość 50,00 zł netto jak wymienniki, pompy, armatura, części instalacji i armatura, w tym sterująca, ich naprawa lub wymiana odbędzie się na koszt Zamawiającego w odrębnym zleceniu. Do tego czasu Wykonawca ma obowiązek zainstalowania własnych urządzeń o zbliżonych parametrach w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania węzła w wymaganym zakresie (z uwzględnieniem realnych potrzeb sezonowych). Koszty niniejszego ryzyka należy uwzględnić w cenie oferty. 9. Minimalna częstotliwość wykonywania i zakres czynności serwisowych - raz w miesiącu (do ostatniego dnia każdego miesiąca): - kontrola stanu napełnienia instalacji centralnego ogrzewania - kontrola stanu połączeń i sprawności armatury - kontrola wskazań urządzeń rejestrujących i armatury kontrolno-pomiarowej- kontrola szczelności instalacji i drożności ciągów odpowietrzających i odwadniających- kontrola powłok malarskich urządzeń i instalacji - kontrola stany izolacji termicznej uzupełnienie braków lub pęknięć - kontrola pracy pomp- kontrola zaworów bezpieczeństwa z ręcznym uruchomieniem - kontrola przeponowego naczynia wzbiorczego z ewentualnym uzupełnieniem gazu- kontrola połączeń elektrycznych oraz przepustów kablowych- sprawdzenie parametrów oprogramowania z dokonaniem ewentualnych korekt- kontrola zanieczyszczenia urządzeń ( odszlamianie w razie potrzeby)- kontrola czystości pomieszczeń i oznakowani i kompletności dokumentacji w węźle- dokonanie wpisu w książce serwisowej węzła 10. Wykonywanie wszelkich czynności związanych z eksploatacją kotłowni, wynikających z odrębnych przepisów lub decyzji właściwych organów, jak na przykład dezynfekcja termiczna instalacji c.o. , kontrola sprawności ochrony anodowej, itp.UWAGA: w przypadku realizacji dezynfekcji w trybie automatycznym należy bezwzględnie powiadomić użytkownika obiektu o zaprogramowanym czasie jej realizacji i związanych z tym zagrożeniach.11. Zamawiający zastrzega prawo bieżącej kontroli wszelkich czynności serwisowych i naprawczych.CZĘŚĆ 4 – DETEKTORY GAZUPrzedmiotem zamówienia są usługi w zakresie kontroli działania, konserwacji, napraw i wzorcowania detektorów gazu zlokalizowanych w kuchniach Żłobków nr 3, 6 i 15 we Wrocławiu, w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania kwoty przewidzianej na realizację przedmiotowej umowy.Przedmiotem zamówienia jest:1. Sprawdzenie działania, konserwacja, naprawy i wzorcowanie detektorów gazu zlokalizowanych w kuchni:a) Żłobka nr 3 – ul. Białowieska 27, typ detektora: MS-12/N2F, typ modułu alarmowego: MD-2.Z,b) Żłobka nr 6 – ul. Krowia 1, typ detektora: MS-12/N2F, typ modułu alarmowego: MD-2.Z,c) Żłobka nr 15 – ul. Łukowa 37, typ detektora: DEX/FA-B(AL), typ modułu alarmowego: MD-2.Z. 2. W zakres podstawowych prac serwisowych wchodzą:a) kontrola działania systemu (symulacja wycieku gazu)b) kontrola szczelności i działania elektrozaworówc) wykonanie wzorcowania czujników (na miejscu lub u producenta)d) diagnozowanie usterek centralek alarmowyche) diagnozowanie i ustalanie przyczyny zadziałania systemuf) wymiana baterii wewnętrznych centralek3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły z kontroli oraz wzorcowania urządzeń.4. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania napraw Wykonawca winien powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego w protokole z przeglądu i konserwacji o zakresie i przewidywanych kosztach napraw. W oparciu o powyższe Zamawiający przygotuje zlecenie z określonym zakresem oraz terminem wykonania prac. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym.5. Czynności obsługowe i konserwacyjne muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje uprawniające do wykonywania kontroli i przeglądów urządzeń typu GAZEX.CZĘŚĆ 5 – OGÓLNE ZASADY REALIZACJI UMOWY W ODNIESIENIU DO CZĘŚCI 1, 2, 3 i 4 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA1. Wykonawca winien przeprowadzić przegląd przy udziale Kierownika danego żłobka lub osoby upoważnionej lub w obecności Pracownika Działu Technicznego Wrocławskiego Zespołu Żłobków (wykaz osób oraz dane kontaktowe zawiera Załącznik nr 5).2. Wykonawca winien przekazać dwa egzemplarze protokołu z przeglądów lub usuwania usterki/awarii Pracownikowi Działu Technicznego Wrocławskiego Zespołu Żłobków (wykaz osób oraz dane kontaktowe zawiera Załącznik nr 5). Odbiór robót winien się odbyć w obecności Kierownika danego żłobka lub osoby upoważnionej z Pracownikiem Działu Technicznego (dotyczy usuwania usterek/awarii). Protokół należy przekazać do 7 dni od dokonania czynności w formie pisemnej.3. Wykonawca winien sporządzić protokół z przeglądów, napraw lub usuwania usterek/awarii zawierający listę wykonanych czynności wraz z określeniem stanu technicznego danego urządzenia i jego stopnia zużycia.4. Wszelkie działania będą przeprowadzane jedynie w godzinach pracy żłobków, czyli między 8.00 a 15.00 od poniedziałku do piątku. Dopuszczalne jest prowadzenie prac w innym czasie, jednak wymaga to zgody Kierownika danego żłobka. Wszelkie czynności należy zgłosić telefonicznie i w formie elektronicznej, tj. mailem, Kierownikowi danego żłobka lub osobie upoważnionej, w terminie minimum 2 dni przed podjęciem działań.5. W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu nieprawidłowości wymagających ich usunięcia lub podjęcia innych działań dla osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania kotłowni, węzła cieplnego systemów i urządzeń klimatyzacji oraz instalacji chłodniczej i mroźniczej, a także detektorów gazu Wykonawca dokona zapis w protokole z przeglądu, powiadamiając przedstawiciela Zamawiającego, a do realizacji Wykonawca może przystąpić po uzgodnieniu zakresu i otrzymaniu pisemnego zlecenia od przedstawiciela Zamawiającego (nie dotyczy awarii).6. Terminy oraz warunki wykonania czynności określonych w dodatkowych zleceniach, zostaną sprecyzowane w formie pisemnej papierowej do danego zlecenia.7. Wykonawca, jeśli uzna, iż jest to niezbędne, winien dokonać na własny koszt wizji lokalnej w terenie, gdzie ma być wykonywana usługa oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do wykonania usługi i prawidłowej wyceny jej wartości.8. Wykonawca daje gwarancję na wykonane usługi na okres 12 miesięcy, na materiały – gwarancja zgodna z gwarancją producenta. Ponadto w przypadku montażu nowych urządzeń lub wymiany części, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, tj. m.in. karty katalogowe, karty gwarancyjne, stosowne protokoły elektryczne, z uruchomień. 9. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem prac. Wykonywanie prac przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień będzie uważane przez Zamawiającego za naruszenie warunków umowy z równoczesnym jej wypowiedzeniem z winy Wykonawcy.10. Wykonawca bez zgody Wrocławskiego Zespołu Żłobków nie może zlecać wykonywania obowiązków wynikających z wyżej wymienionego zakresu prac osobom trzecim (nie dotyczy czynności wykonywanych przez producenta danego urządzenia lub jego autoryzowane służby).11. W związku z obowiązującymi gwarancjami na urządzenia w obiektach żłobków, Wykonawca winien posiadać aktualny Certyfikat Gwaranta, tj. firmy VBW Engineering Sp. z o.o. Gdynia lub też wykonywać usługę serwisową przy pomocy Gwaranta, jako Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza uzyskanie Certyfikatu po zawarciu umowy z Zamawiającym. Wykonawca winien dostarczyć certyfikat przed pierwszym przeglądem. 12. Zamawiającemu należy przedłożyć wykaz osób, które będą wykonywały usługi wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami posiadanych świadectw kwalifikacyjnych. OBOWIĄZKI WYKONAWCYDo obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:1. wykonanie usługi eksploatacji urządzeń zgodnie z instrukcjami obsługi urządzeń,2. zapewnienie wykonania eksploatacji urządzeń przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, jeżeli są wymagane przepisami prawa,3. czuwanie nad właściwym stanem technicznym i sprawnością sprzętu, urządzeń i instalacji,4. dokonywanie wpisów w książkach eksploatacji urządzeń,5. sporządzanie protokołów, w tym zaleceń dotyczących napraw,6. dokonywanie drobnych napraw obsługiwanych urządzeń i sprzętu,7. w przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie wymienionych powyżej, a wchodzących w zakres przedmiotu umowy, w tym również w przypadku awarii, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego i przystąpić do prac w ramach niniejszej umowy po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. Rozliczenie kosztów wykonania w/w prac zostanie dokonane w oparciu o zapisy paragrafu dotyczącego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy i zasad rozliczenia wynagrodzenia,8. usuwanie awarii urządzeń,9. informowanie, poprzez zapisy w protokole odbioru usługi, Przedstawiciela Zamawiającego przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu nr tel. 71 365 03 51 – Dział Techniczno-Eksploatacyjny, e-mail: techniczny@wzz.wroc.pl lub/i tadeusz.zmyslony@wzz.wroc.pl o stanie technicznym urządzeń i zgłaszanie konieczności wykonania napraw,10. przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowościach w działaniu urządzeń wynikających z jej funkcjonowania pod numerem telefonu........................, e-mail: ………………………………,11. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania i prowadzenia prac w sposób zgodny z wymogami przepisów BHP oraz Ochrony Środowiska,12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za jakość wykonywanych prac oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa w miejscu wykonywanych usług, w tym bezpieczeństwa osób trzecich.OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGODo obowiązków Zamawiającego należy:a) wystawianie pisemnych zleceń,b) zapewnienie dostępu do urządzeń objętych przedmiotem umowy,c) dokonanie odbioru usługi,d) zapłata wynagrodzenia.SPOSÓB ROZLICZANIA AWARII I NAPRAW1. Szczegółowe składniki wynagrodzenia na podstawie formularza cenowego Wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy): a) Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje łączna kwota umowy, tj. suma wartości brutto poszczególnych usług wyszczególnionych w formularzu cenowym od pozycji nr 1 do 2, 4 do 21 i 24, 27 do 29, a także kwoty przeznaczonej na naprawy oraz na usuwanie awarii poz. 25. W razie wystąpienia nieprzewidzianej okoliczności, Zamawiający ma prawo wykorzystać kwotę przeznaczoną na wykonywanie napraw i usuwanie awarii z przeniesieniem na pozycje od 1 do 23 i 27 do 29 oraz odwrotnie, tj. wykorzystać kwotę przeznaczoną na pozycje 1 do 23 i 27 do 29 z przeniesieniem na wykonywanie napraw i usuwanie awarii. Niniejsza zmiana nie będzie powodowała zmiany do umowy, pod warunkiem, że całkowita kwota brutto nie przekroczy sumy wartości pozycji 1 do 30. b) Wykonanie napraw i usuwanie awarii urządzeń, kotłowni, wentylacji i klimatyzacji oraz węzła cieplnego następować będzie wg faktycznych potrzeb Zamawiającego, gdzie podstawą do wystawienia faktury za wykonanie napraw (w tym usunięcie awarii) będzie zlecenie (w przypadku napraw i awarii), protokół oraz kosztorys powykonawczy zaakceptowany przez przedstawiciela Działu Techniczno-Eksploatacyjnego Zamawiającego. 2. Rozliczenie kosztów wykonania napraw i usuwania awarii:a) zostanie dokonane przy uwzględnieniu średnich wartości nakładów rzeczowych (M,S,Kp,Z) dla województwa dolnośląskiego, określonych na podstawie informacji cenowych Sekocenbudu za kwartał poprzedzający,b) w przypadku braku danych materiałowych informacji Sekocenbud ceny materiałów będą ustalane na postawie informacji producentów, danych rynkowych, a rozliczenie nastąpi po dołączeniu kopii dokumentów nabycia bez doliczania kosztów zakupu lub usług zewnętrznych,c) nakłady rzeczowe zostaną ustalone na podstawie właściwych dla danego rodzaju robót katalogów nakładów rzeczowych. Dopuszcza się stosowanie analogii (w przypadkach jak niżej).Zamawiający dopuszcza przyjmowanie przez Wykonawcę po uzgodnieniach z Zamawiającym rozliczeń w kosztorysach powykonawczych pozycji cennikowych opisanych przy użyciu zwrotu – „przyjęto przez analogię”. Zastosowanie tej metody będzie możliwe tylko wtedy, gdy robota, która wymaga skosztorysowania, jest zbliżona do roboty opisanej w katalogu pod względem:a) rodzaju i charakteru (czynności podobne do wyszczególnionych w opisie nad wybraną tablicą),b) zastosowanych materiałów i sprzętu do jej wykonania,c) jednostki przedmiaru (obmiaru) tych robót,d) organizacji stanowiska roboczego.Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków wraz ze stwierdzeniem podobieństwa robót, można przyjmować jednostkowe nakłady rzeczowe z tablicy katalogu bez żadnych zmian. Konieczne jest jedynie wpisanie w kolumnie kosztorysu „Podstawy nakładów rzeczowych” oprócz numerów katalogów i tablicy, słowa „analogia”.d) opisy w/w katalogów wraz z powoływanymi w nich normami i przepisami zharmonizowanymi i następującymi stanowią warunki techniczne wykonania i odbioru robót. e) obowiązująca formuła rozliczeniowa (wartość robót brutto)=RxKpxZ+M+SxKpxZ. Ceny materiałów należy przyjmować bez kosztów zakupu materiałów, gdzie R- stawka jednej roboczogodziny netto, Kp- narzut kosztów pośrednich od R i S, Z- narzut zysku od R, S, Kp, M- materiały, S - sprzęt.3. Wynagrodzenie będzie obowiązywać przez cały okres obowiązywania przedmiotu umowy i nie może być zmienione. 4. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za dojazd do miejsca wykonywania prac i napraw.5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni, licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru, a w przypadku wykonywania napraw i usuwania awarii – kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Przedstawiciela Zamawiającego.6. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.UPRAWNIENIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO1. Osoby wykonujące zlecenie w zakresie kotłowni winny posiadać aktualnie wymagane uprawnienia przez Zamawiającego: E1, D1, E2, D2 grupy I i II w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń, instalacji i sieci energetycznych o napięciu do 1 kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, E2, D2 grupy II w zakresie kotłów i aparatury kontrolno-pomiarowej, a także E3 i D3 grupy III w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym przy eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa i aparatury kontrolno-pomiarowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwość łączenia dla 1 osoby stanowiska eksploatacji ze stanowiskiem dozoru zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności art. 54 Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U.2017.220 t.j. z dnia 2017.02.06 z późn.zm.), art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06).2. Osoby wykonujące zlecenie w zakresie węzła cieplnego oraz klimatyzacji, wentylacji i instalacji chłodniczej i mroźniczej winny posiadać aktualne uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U.2003.89.828 z dnia 2003.05.21 z późn.zm.) w sprawie szczególnych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci: Grupa I E1, D1, w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń dotyczącym instalacji i sieci energetycznych o napięciu do 1 kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowejGrupa II E2, D2 grupy II w zakresie sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW oraz aparatury kontrolno-pomiarowej.3. 1 osobą posiadającą Certyfikat kat II zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 84/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowe gazy cieplarniane.4. Osoby wykonujące zlecenie w zakresie detektorów gazu winny posiadać uprawnienia E3 i D3 grupy III w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym przy eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa i aparatury kontrolno-pomiarowej.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia dla 1 osoby stanowiska eksploatacji ze stanowiskiem dozoru pomimo posiadania wymaganych kwalifikacji D i E w odniesieniu do punktu 2.6. Zamawiającemu należy przedłożyć wykaz osób, które będą wykonywały usługi wraz z potwierdzonymi kopiami posiadanych świadectw kwalifikacyjnych.7. Przeglądy będą wykonane przez serwisantów zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.GWARANCJE, UBEZPIECZENIE1. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem prac. Wykonywanie prac przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień będzie uważane przez Zamawiającego za naruszenie warunków umowy z równoważnym jej wypowiedzeniem z winy Wykonawcy.2. Wykonawca bez zgody Przedstawiciela Zamawiającego nie może zlecać wykonywania obowiązków wynikających z zakresu prac objętych umową osobom trzecim (nie dotyczy czynności wykonywanych przez producenta danego urządzenia lub jego autoryzowane służby).3. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane usługi na okres 12 miesięcy.4. Wykonawca przedstawi na prośbę Zamawiającego dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarantowaną określoną przez Zamawiającego.WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE1. Wykonawca powinien posiadać dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie prac jw., jak również wymagane atesty, świadectwa i inne dokumenty dotyczące użytkowanego sprzętu oraz kwalifikacji osób obsługi i udostępniać je na żądanie Zamawiającego. 2. Wykluczeniu podlegać będą Wykonawcy, którzy nieprawidłowo wykonywali zawarte umowy.

II.5) Główny kod CPV: 50720000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50721000-5
50730000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca winien zgodnie z art.29 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r ( tj. z dnia 28 września 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1951) posiadać certyfikat wydawany dla przedsiębiorców przez Urząd Dozoru Technicznego.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek gdy będzie posiadał polisę ubezpieczeniową OC prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 25 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie 4.2.3.3. DLA ZLECEŃ W ZAKRESIE KOTŁOWNI: minimum 1 osoby posiadające:aktualne uprawnienia: E1, D1, E2, D2 grupy I i II w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń, instalacji i sieci energetycznych o napięciu do 1 kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, E2, D2 grupy II w zakresie kotłów i aparatury kontrolno-pomiarowej, a także E3 i D3 grupy III w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym przy eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa i aparatury kontrolno-pomiarowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwość łączenia dla 1 osoby stanowiska eksploatacji ze stanowiskiem dozoru zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności art. 54 Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U.2017.220 t.j. z dnia 2017.02.06 późń. zm), art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06 ).4.2.3.4.DLA ZLECEŃ W ZAKRESIE W ZAKRESIE WĘZŁA CIEPLEGO ORAZ KLIMATYZACJI, WENTYLACJI I INSTALACJI CHŁODNICZEJ I MROŹNICZEJ minimum 2 osoby wykonujące zlecenie w zakresie węzła cieplnego oraz klimatyzacji, wentylacji i instalacji chłodniczej i mroźniczej winny posiadać aktualne uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U.2003.89.828 z dnia 2003.05.21 z późn.zm.) w sprawie szczególnych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci: Grupa I E1, D1, w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń dotyczącym instalacji i sieci energetycznych o napięciu do 1 kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowejGrupa II E2, D2 grupy II w zakresie sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW oraz aparatury kontrolno-pomiarowej.minimum 1 osoba posiadająca Certyfikat kat II zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 84/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowe gazy cieplarniane. 4.2.3.5 .DLA ZLECEŃ W ZAKRESIE DETEKTORÓW GAZU minimum 1 osobaposiadająca uprawnienia E3 i D3 grupy III w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym przy eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa i aparatury kontrolno-pomiarowej.Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia dla 1 osoby stanowiska eksploatacji ze stanowiskiem dozoru pomimo posiadania wymaganych kwalifikacji D i E w odniesieniu do punktu 4.2.3.4 tego rozdziału SIWZ. 4.2.3.6. Wykonawca wykaże, dysponowanie minimum 1 osobą posiadającą: Certyfikat dla personelu zgodnie z art. 20 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych flurowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. ( tj. z dnia 28 września 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1951) wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego.Zamawiający dopuszcza aby osoba posiadająca kwalifikacje D i E posiadała certyfikat dla personelu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w odpisu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) uprawnienia osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika do SIWZ.b) certyfikat wydawany dla przedsiębiorców przez Urząd Dozoru Technicznego.c) certyfikat wydawany dla personelu przez Urząd Dozoru Technicznego.d) opłaconą polisę ubezpieczeniową OC prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 25 000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
a) oferowana cena brutto za całość przedmiotu zamówienia60,00
czas reakcji na zgłoszoną awareę ( przybycie na obiekt) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności. 2.Zamawiający przewiduje możliwość wyłączenia z użytkowania w związku z pracami remontowymi co najwyżej 2 obiektó Wrocławskiego Zespołu Żłobków, w terminie od lipca 2020r. W powyższym przypadku Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.3. Zaistnienia okoliczności, które nie mogły być przewidziane w czasie postępowania tj. zmian ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz wymogów dotyczących Zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-30, godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH