Przetarg

Usługi w 2020 roku z zakresu:-obsługi instalacji grzewczej c. o.-portierskie-ochrony obiektu-drobne prace gospodarcze: naprawcze, konserwacyjne w biurowcu Nadleśnictwa Lesko w Łączkach 8 i mieszkaniu gościnnym w Łączkach 7,utrzymanie terenów zewnętrznych utwardzonych, utrzymanie terenów zielonychprzy budynku biurowym Nadleśnictwa Lesko w Łączkach 8 i osadzie dwurodzinnej w Łączkach 7

12-12-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Nadleśnictwo Lesko z/s w Łączkach
Łączki 8,38-600 Lesko
tel. +48134696460
e-mail: lesko@krosno.lasy.gov.pl
http:// http://bip.lasy.gov.pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lesko/zamowienia_publiczne

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 635792-N-2019 z dnia 2019-12-12 r.

Nadleśnictwo Lesko z/s w Łączkach: Usługi w 2020 roku z zakresu:-obsługi instalacji grzewczej c. o.-portierskie-ochrony obiektu-drobne prace gospodarcze: naprawcze, konserwacyjne w biurowcu Nadleśnictwa Lesko w Łączkach 8 i mieszkaniu gościnnym w Łączkach 7,utrzymanie terenów zewnętrznych utwardzonych, utrzymanie terenów zielonychprzy budynku biurowym Nadleśnictwa Lesko w Łączkach 8 i osadzie dwurodzinnej w Łączkach 7
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Lesko z/s w Łączkach, krajowy numer identyfikacyjny 37001444900000, ul. Łączki  8 , 38-600  Lesko, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48134696460, e-mail lesko@krosno.lasy.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://bip.lasy.gov.pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lesko/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Skarb Państwa - PGL LP
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.lasy.gov.pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lesko/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w 2020 roku z zakresu:-obsługi instalacji grzewczej c. o.-portierskie-ochrony obiektu-drobne prace gospodarcze: naprawcze, konserwacyjne w biurowcu Nadleśnictwa Lesko w Łączkach 8 i mieszkaniu gościnnym w Łączkach 7,utrzymanie terenów zewnętrznych utwardzonych, utrzymanie terenów zielonychprzy budynku biurowym Nadleśnictwa Lesko w Łączkach 8 i osadzie dwurodzinnej w Łączkach 7
Numer referencyjny: SA.270.1.6.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu:- obsługi instalacji grzewczej c. o.- portierskie- ochrony obiektu- drobne prace gospodarcze: naprawcze, konserwacyjne w biurowcu Nadleśnictwa Lesko w Łączkach 8 i mieszkaniu gościnnym w Łączkach 7,- utrzymanie terenów zewnętrznych utwardzonych, utrzymanie terenów zielonych przy budynku biurowym Nadleśnictwa Lesko w Łączkach 8 i osadzie dwu rodzinnej w Łączkach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:a) usługa obsługi instalacji centralnego ogrzewania – kotła niskoprężnego o mocy cieplnej 100 KW - ogrzewanie biurowca Nadleśnictwa Lesko w Łączkach 8, mieszkania gościnnego oraz kancelarii leśnictwa Gruszka (Łączki 7)b) usługa portierska i ochrony mienia (obiektu) w biurowcu Nadleśnictwa Lesko Łączki 8, mieszkaniu gościnnym przy osadzie dwurodzinnej w Łączkach 7c) drobne prace gospodarcze (tj. naprawcze, konserwatorskie, utrzymanie terenów zewnętrznych utwardzonych, terenów zielonych) w biurowcu i wokół biurowca Nadleśnictwa Lesko - Łączki 8 (mieszkanie gościnne, kancelaria Leśnictwa Gruszka, dwa mieszkania lokatorskie Łączki 7)d) utrzymanie terenów zewnętrznych utwardzonych, utrzymanie terenów zielonych – przy budynku biurowca Nadleśnictwa Łączki 8 i osadzie dwurodzinnej w Łączkach 8Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (usług) zawiera zał. nr 5 do SIWZ. Warunki wykonywania i finansowania zadania:• Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie.• Terminy i kolejność wykonania poszczególnych prac zawarto w załączniku nr 5 do SIWZ. • Drobne prace gospodarcze określone zostaną w zleceniu robót do wykonania załącznik nr 3, sporządzonym co miesiąc przez specjalistę ds. administracyjnych. • Odbiór prac dokonywany będzie na podstawie protokołu odbioru robót (załącznik nr 4 do SIWZ). • Protokół odbioru usług objętych przetargiem jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną przez wykonawcę usługę.

II.5) Główny kod CPV: 98341120-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50721000-5
79711000-1
79711000-4
77310000-6
50850000-8
90620000-9
90914000-7
98390000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.Zamówienia, o których mowa powyżej będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa powyżej objęte będą usługi z zakresu - obsługi instalacji grzewczej c. o. - portierskie - ochrony obiektu- drobne prace gospodarcze: naprawcze, konserwacyjne w biurowcu Nadleśnictwa Lesko w Łączkach 8 i mieszkaniu gościnnym w Łączkach 7,- utrzymanie terenów zewnętrznych utwardzonych, utrzymanie terenów zielonych przy budynku biurowym Nadleśnictwa Lesko w Łączkach 8 i osadzie dwu rodzinnej w Łączkach 7Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa powyżej nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy udokumentują, że posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej udzielonej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2142.Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia z art. 25 ustawy (załącznik nr 8) i przedstawionego ww. dokumentu wg kryterium spełnia - nie spełnia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: I. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:• co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do przerzynki drewna;• co najmniej 3 osobami z uprawnieniami - aktualną kartą E do obsługi kotła centralnego ogrzewania niskoprężnego ;• grupą interwencyjną (osobami posiadającymi licencję ochrony fizycznej pierwszego stopnia), która to grupa – w przypadku zgłoszenia potrzeby interwencji, zagrożenia lub wsparcia – interweniować będzie każdorazowo i niezwłocznie tj. dojedzie do obiektu w czasie nie dłuższym niż 25 minut.W skład grupy interwencyjnej wchodzić będzie nie mniej niż 2 osoby wyposażone w urządzenia umożliwiające interwencję zgodną z nałożonymi obowiązkami i przepisami.Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu załączonym do oferty – załącznik nr 8 do SIWZ oraz wykazu osób – załącznik nr 7 do SIWZ II. Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi maszynami i urządzeniami:• kosiarka spalinowa - min. 1 szt.• kosiarka na wysięgniku - min. 1 szt.• kosa - min. 1 szt.• skrzynka narzędziowa (z pełnym wyposażeniem) - min. 1 szt.• pilarka mechaniczna - min. 1 szt.• wiertarka - min. 1 szt.• narzędzia ogrodnicze (grabki, motyki) - min. po 1 szt.• taczki - min. 2 szt.• łopaty do śniegu, szufle, wiadra, miotły, szczotki do zamiatania - min. po 2 szt. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu załączonym do oferty – załącznik nr 8 do SIWZ oraz wykazu narzędzi i urządzeń – załącznik nr 6 do SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zgodnie z § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.Wykonawca wskaże w ofercie (oświadczenie na formularzu oferty) część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Sposób dokumentowania zatrudnienia przez Wykonawcę osób skierowanych do realizacji zamówienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli przestrzegania wymagań, oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. W treści dokumentów dotyczących niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obowiązek opisany w zdaniach poprzedzających, jest również określany jako „obowiązek zatrudnienia”.Zamawiający wymaga zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ, w zakresie realizacji usług portierskich.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. nr 8 do SIWZ);2. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;4 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.25a ustawy - załącznik nr 8 do SIWZ.2) Wykaz narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 6 do SIWZ, 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował)- załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena 60,00
Zwiększenie kary umownej dla Wykonawcy10,00
Zmniejszenie kary umownej dla Zamawiającego10,00
Termin płatności20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w następujących okolicznościach.2 Konieczność zmiany terminu realizacji umowy spowodowanego:a) okolicznościami których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,b) okolicznościami będącymi następstwem działania organów administracji i innych podmiotów trzecich,c) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego;3.Zmiany wynagrodzenia w przypadku stawek podatku VAT, wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów.4.Przyczyn zewnętrznych niezależnych od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujących niemożnością prowadzenia działań w celu wykonania umowy.5.Ponadto zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji wprowadzenie do umowy stosownych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty nie będzie wymagało zachowania formy pisemnej, a jedynie notatki/ protokołu zatwierdzonego przez przedstawicieli obu stron.6..Wszystkie zmiany wprowadzone do umowy dokonane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, zgodnie z art. 140 ust. 3 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz nie mogą powodować obejścia przepisu art. 144 ustawy PZP.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH