Artykuł Dodaj artykuł

Polska dobrze wykorzystuje nadwyżki jednostek przyznanej emisji CO2 w ramach Protokołu z Kioto

Niemal pół miliarda złotych, uzyskanych ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji CO2 (AAU), wspomogło programy termomodernizacyjne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Niemal pół miliarda złotych, uzyskanych ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji CO2 (AAU), wspomogło programy termomodernizacyjne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ich efektem jest zmniejszenie zużycia energii, redukcja emisji CO2 oraz poprawa stanu użytkowania budynków użyteczności publicznej i w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, takich jak szpitale, urzędy, przedszkola i szkoły.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdysponował już niemal wszystkie pieniądze przeznaczone na termomodernizację budynków z Systemu Zielonych Inwestycji - GIS. Finansowanie GIS pochodzi z wpływów uzyskanych ze sprzedaży innym państwom jednostek przyznanej emisji CO2 – AAU (ang. Assigned Amount Units, AAU). Umowy w latach 2009 – 2012 zawierał Minister Środowiska w imieniu Skarbu Państwa RP, a Krajowym Operatorem środków został NFOŚiGW.

Warunki wsparcia inwestycji termomodernizacyjnych zostały ściśle ustalone z partnerami umów.   Podstawowe kryterium selekcji, jakie wskazano w umowach sprzedaży AAU, jest efektywność ekologiczna inwestycji, rozumiana jako koszt uzyskania redukcji emisji 1 tony CO2.

W latach 2010-14 NFOŚiGW sfinansował 296 projektów termomodernizacji budynków użyteczności publicznej za kwotę 480 mln zł. Efektem ekologicznym jest redukcja emisji o 230 tys. ton CO2 rocznie. Inwestycje te  przyczyniły się do osiągnięcia  głównego celu polityki energetyczno-klimatycznej, w tym wsparcia efektywności energetycznej.

- System GIS jest oparty na międzynarodowych standardach przygotowania i oceny projektów. Metodyka w projektach NFOŚiGW jest oparta na dokumentacji i procedurach tożsamych, jak przyjęte w realizacji projektów wspólnych wdrożeń (JI) w ramach Protokołu z Kioto, służących redukcji emisji gazów cieplarnianych - mówi zastępca dyrektora departamentu ochrony klimatu pan Dariusz Szymczak.

Przyjęta metodyka do rozliczania efektu ekologicznego została ustalona wraz z zagranicznymi partnerami. Od obliczeniowej emisji przed termomodernizacją (tzw. linia bazowa) odejmowana jest rzeczywista redukcja emisji CO2 po termomodernizacji budynku. Inwestycje zostały zrealizowane w sposób oszczędny, a ich efektem było zmniejszenie ilości zużywanej energii, co w konsekwencji obniżało także koszty eksploatacji budynków.

Do wydania w ramach programu GIS pozostało jeszcze 40 mln zł. Fundusze te są już zarezerwowane na realizację kolejnych inwestycji, wybranych w ramach VI naboru wniosków GIS Cz.1) „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

W latach 2010- 2014 Minister Środowiska zawarł 10 umów sprzedaży jednostek AAU na łączną kwotę 777,6 mln zł. Spośród powyższych umów, w ośmiu umowach kupujący wskazali, że środki pieniężne powinny wspierać inwestycje związane z zarządzaniem energią w budynkach użyteczności publicznej.

System Zielonych Inwestycji GIS wspiera także inwestycje w energooszczędne oświetlenie uliczne, niskoemisyjny transport miejski, biogazownie rolnicze, elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę oraz budowę, rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznych.

Przykładowe projekty termomodernizacyjne,  zrealizowane w ramach projektów GIS:

LP. Nazwa projektu Beneficjent
1 Termomodernizacja budynku Opery Narodowej i Teatru Narodowego Teatr Wielki – Opera Narodowa
2 Termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią w wybranych budynkach w Muzeum Łazienki Królewskie – Podchorążówka, Stara Kordegarda, Kuźnia Muzeum Łazienki Królewskie Zespół Pałacowo-Ogrodowy
3 Termomodernizacja Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej i Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie Gmina Lublin
4 Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie – etap II Gmina Lublin
5 Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży Miasto Łomża
6 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg Gmina Miasta Brzeg
7 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej dot. Teatru Powszechnego, Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz PSP nr 3, PSP nr 24 wraz z LO nr VII i PG nr 3 w Radomiu Gmina Miasta Radomia
8 Termomodernizacja wraz z OZE wybranych obiektów użyteczności publicznej Diecezji Drohiczyńskiej Diecezja Drohiczyńska
9 Termomodernizacja kompleksu budynków naukowo-dydaktycznych KUL przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 w Lublinie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
10 Termomodernizacja budynku Wydziału Inżynierii Środowiska  Politechniki  Krakowskiej
Termomodernizacja budynku Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki  Krakowskiej
Termomodernizacja budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki  Krakowskiej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
11 Termomodernizacja budynku Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN zlokalizowanego w Pałacu Chłapowskich w Turwi Instytut Środowiska Rolniczego
i Leśnego PAN
12 Termomodernizacja budynków Sanatorium Staś i Zimowit wraz z technologią kotłowni Uzdrowisku Rymanów Uzdrowisko Rymanów S.A.
13 Termomodernizacja budynków SPSK1 PUM w Szczecinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie
14 Kompleksowa termomodernizacja zakładu dla psychicznie i nerwowo chorych w Sieniawce, Wielospecjalistycznego Szpitala – SPZOZ w Zgorzelcu etap II Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

 

Podobne artykuły